Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Alman Federal Meclisi Sunduğu Nihai Çözüm Önerisiyle Avrupa Komisyonu'ndan Minority SafePack Adlı Avrupa Halk Girişimini Uygulamasını İstedi

Berlin – Alman Federal Meclisi 27.Kasım 2020 Cuma günü, Minority SafePack (MSPI) adlı girişimi desteklemek için sunulan nihai karar önerisini oy birliği ile kabul etti. ''Minority SafePack (MSPI) Adlı Halk Girişiminin Uygulanması İçin Avrupa Komisyonu'ndan Talep'' başlıklı Nihai Karar Önerisi CDU/CSU ve SPD Partileri hükümet fraksiyonları tarafından takrir edildi.

FUEN Başkanı ve Avrupa Parlamento Üyesi Lorant Vincze anılan kararı sevinçle karşılayarak, şunları söyledi: ''Kararın Federal Meclis ve Avrupa Birliği'nin en fazla nüfüsa sahip üye devletinin parlamentosu tarafından oy birliği ile kabulü, tüm Avrupa Kurumlarına ulusal azınlıkların AB düzeyinde korunması doğrultusunda kapsamlı bir tedbirler paketi çıkarmalarına ilişkin verilen güçlü bir sinyaldir. Bu kabul, ulusal azınlıklara ve dil gruplarına mensup 50 Milyon Avrupalının gerekli olan koruma ihtiyacının tanınmasının bir ifadesidir''.

CDU/CSU Parti Grubu'ndan üç ayrı milletvekili söz aldı: Astrid Damerow, Eckhard Pols ve Petra Nicolaisen. Bayan Nicolaisen şunları vurguladı: ''Azınlıklar köprü kurucularıdır. Onlar karşılıklı anlayış ve Avrupa'nın Barışı konusunda önemli bir katkı sağlamaktadırlar. Ancak bu insanlar haklarının tanınması ve yerine getirilmesi ve korunmalarının ve de teşvik edilmelerinin her münferit devlette sağlanması halinde köprü kurucular olarak işlev görebilirler''.

SPD Partisi'nden Sylvia Lehmann ise şunları ifade etti: ''Federal Alman Meclisi bu karar vasıtasıyla, Avrupa'nın kültürel ve dilsel çeşitliliğinin muhafazası ve teşviki ile, ulusal azınlıkların teşvik edilmelerinin, haklarının geçerli olarak korunmalarının ve de topluma eşit şekilde katılımlarının sağlanmasının AB için süreklilik arzeden ve önemli bir görev arzettiğinin altını çizmiştir''.

Birlik 90/Yeşiller Partisi'nden Filiz Polat şunlara değinmiştir: ''Birlik 90/Yeşiller Parti Grubu olarak Sizleri, Minority SafePack adlı girişimle birlikte, Avrupa Birliği bünyesinde en başarılı halk girişimlerinden birini sunmanız nedeniyle kutluyorum. Esasen azınlıklar için güçlü, doğruluğu sağlanabilir ve yaptırımlara tabi AB düzeyindeki bir koruma mekanizmasına gerek vardır. İşte biz bu boşluğu kapatmak ve güçlü bir sinyali Avrupa Komisyonu'na tevdi etmek istiyoruz. Azınlıkların korunması tüm avrupalı vatandaşların müşterek hedefi olmalıdır''.

FDP Parti Fraksiyonu'ndan Sandra Bubendorfer-Licht konu hakkında şunları belirtti: ''Tüm avrupalı vatandaşlar Avrupa'nın geleceğinin nereye doğru gittiğini tanımlama imkanına sahip olmalıdır. Bu gelecek, sadece büyük dillerin hüküm sürdüğü değil, bilakis yabancılara ait ihtiyaçların da hesaba katıldığı bir gelecek olmalıdır. Kültürel benlik böylece korunmuş olur''.

Solcular Partisi mensubu Simone Barrientos ise şunlardan söz etti: ''Ulusal azınlıklar Almanya ve tüm AB ülkelerinde kabul görmeli, desteklenmeli ve bu desteklemede hiç bir farklılık gözetilmemelidir. İki farklı azınlık sınıfı oluşmamalı, haklar az ya da çok olmamalı, daha iyi, arzulanmayan veya arzulanan azınlıklar v.s. oluşmamalıdır. Buna izin verilemez.''

Döküman, azınlıkların korunması ve teşvikinin Avrupa'da maalesef tabi bir şey olmadığını açıklamaktadır. Anılan nihai karar talebinde şu açıklama yer almaktadır: '' Bu nedenle Gerek Federal Meclis ve gerekse Federal Hükümet ulusal azınlıkların korunmasına ve güçlendirilmelerine ilişkin hakların ilk kez geniş kapsamlı olarak AB düzeyinde tespit edilmesi doğrultusunda çaba göstermelidir''. Açıklama devamla, ulusal azınlıkların korunması ve Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanmış Azınlık ve Bölgesel Diller Avrupa Şartnamesi Çevre Sözleşmesi'nin tüm AB üye ülkeleri tarafından imzalanmadığına ve onaylanmadığına işaret etmektedir. Döküman aynı zamanda Kopenhag Sözleşmesi'ndeki çifte standart tehlikesine de dikkat çekmekte ve şöyle demektedir: ''Üyeliğe geçiş süreci boyunca azınlıkların korunması doğrultusunda gayet üst düzey standartlar tespit edilmiş olmakla beraber, adaylık sürecini başarıyla sonuçlandıran üye devletler için bu standartları muhafaza etmek ya da ''eski üye'' devletlerin standartlarına genel itibariyle ulaşmak doğrultusunda bağlayıcı yasal çerçeveler mevcut değildir''.

Minority SafePack adlı girişimi, yerli ulusal azınlıklarla ilgili olarak son yıllardaki en önemli ve muhakkak ki en başarılı girişimlerden biri olarak tanımlayan nihai karar talebinin devamında şöyle denmektedir ''Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin azınlıkların korunması keyfiyetiyle kurumsal bazda meşgul olması ve ulusal azınlıkların korunmasının AB yasal çerçevesi kapsamında dercedilmesi işte bu nedenle fazlasıyla önem arzetmektedir''.

Federal Meclis, uygun olan her imkanı ulusal azınlıkların korunması ve teşvikinin MSPI Girişimi anlamında teşvik etme doğrultusunda kullanarak, yeterli miktarda finansman imkanları da dahil olmak üzere, azınlıkların korunmasının avrupai bir konu bağlamında istikrara kavuşmasını teminen federal hükümetten talep etmiştir.

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) tarafından koordine edilen ''Minority SafePack'' (MSPI) adlı girişim ulusal yerli azınlıkların kültürel ve dilsel çeşitliliğini kalıcı olarak korumak ve teşvik etmek için kapsamlı bir tedbirler paketi içermektedir. MSPI bir yıl zarfında tam 1.123,422 imza toplamış ve bunları 10.Ocak 2020 tarihinde yeni Avrupa Komisyonu'na sunmuştur. 15.Ekim 2020 tarihinde, Avrupa Parlamentosu kapsamında gerçekleşen arz çerçevesinde MSPI adlı girişim dinletime sunulmuştur. Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin büyük çoğunluğu tarafından MSPI kapsamında ileri sürülen taleplerin destek görmesi açısından, anılan dinletim başarılı olmuş denilebilir. Avrupa Parlamentosu halen destekleyici bir karar üzerinde çalışmakta olup, bu karar 14.Aralık 2020 tarihinde verilecektir.

AB-Komisyonu'ndan, söz konusu girişime dair yasal ve politik sonuçlar ve de bundan böyle nasıl davranacağı hakkında en geç 15.Ocak 2021 tarihine kadar açıklama yapması istenmiştir.

Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi, Federal Meclis'in kararı öncesinde, 2017 yılında MSPI adlı girişim destekleyeceğini oy birliğiyle karara bağlamıştır. Brandenburg ve Aşağı Saksonya Eyaletleri de keza buna uygun kararları almış bulunmaktadır.

Basın bildirileri