Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Güney Tirol, Doğu Belçika ve Macaristan Mahkemede MSPI Halk Girişimine Destek Veriyor.

Bizler yalnız değiliz ! İki azınlık bölgesi ve bir üye devlet, MSPI Girişimi çerçevesinde Avrupa Komisyonu'na karşı Avrupa Birliği Adalet divanı nezdinde açılan yasal itiraz davası çerçevesinde yanımızda üçüncü kişi olarak müdahil olma talebinde bulundu.

Avrupa Birliği Mahkemesi'nin 9.Kasım 2022 tarihinde bu davada bir içtihadi birleştirme kararı almasından sonra, MSPI Halk Komitesi tarafından 23.Ocak 2023 tarihinde dava açılmıştı. Lüksemburg mahkemesi, Avrupa Komisyonun'nun bir milyondan fazla imza toplamış olan Minority Safepack adlı girişimle sunulan önerilerine ait yasal mevzuat sunulmayacağına dair verdiği 2021 tarihli kararı geçersiz açıklamamıştı. Mahkeme; bu girişimin hedeflerine ulaşması doğrultusunda Avrupa Birliği'nin zaten almış olduğu tedbirlerin, bölgesel ve azınlık dillerinin önemini öne çıkarmak, kültürel ve de dilsel çeşitliği teşvik için yeterli olduğu görüşündeydi.

MSPI Brüksel'de toplandı: Minority SafePack adlı girişimin 5.Şubat 2020 tarihinde Avrupa Komsiyonu'nda tanıtımı: Fotoğraf: Avrupa Parlamentosu

MSPI'nin müdahil olduğu daha önceki mahkeme davalarında da olduğu gibi Macaristan bu kez yine Avrupa Halk Girişimi adına müdahalede bulunacaktır. Ancak ilk kez yaşanan husus, Güney Tirol ve Doğu Belçika gibi iki avrupalı bölgenin bir davaya birlikte katılacağını duyurmuş olmalarıdır.

Ancak, ''Müdahil Olmak'' acaba tam olarak ne anlama gelmektedir. Üçüncü şahıslar eğer Avrupa Adalet Divanı nezdinde görülen bir davanın sonucunda menfaatleri olduğunu kanıtlayabilirse, o halde davacının veya davalının başvurusuna müdahil olabilirler. Eğer Adalet Divanı ilgili tarafın gerekli şartları yerine getirdiği görüşünde ise, o halde müdahil kişi, bir partinin başvurusunu destekleyen bir müdahil istem belgesini ibraz edebilir. Üçüncü müdahil kişiler, davanın şifahi safhasında da pozisyon alabilirler.

Güney Tirol'ün özerk bir vilayeti olan Bozen buna ana neden olarak; FUEN'in ortak kurucularından biri ve MSPI'nin destekçisi sıfatıyla anılan girişimin başarılı olmasında haklı bir çıkarının olacağını ileri sürmüştür. Bundan başka bu ülke, anayasal hukuku ve halklar hukuku açısından azınlıklar ve azınlık haklarının korunmasından sorumludur. Mevcut koruma düzenlemelerinin daha sağlam şekilde pekiştirilmesi, ülke ve onun tarafından temsil edilen ahali ve de AB dahilindeki dilsel azınlıkların ziyadesiyle çıkarına olacaktır. Belçika'nın Almanca konuşan topluluğunun parlamentosu bu durumu, karşı çıkılan kararın şimdiki şekliyle, Belçika'daki Almanca konuşan topluluğun azınlık haklarının korunmasını ve teşvikini engeleyeceği iddiasıyla gerekçelemekle birlikte, bu görevin Belçika Anayasası uyarınca kendilerine düştüğünü ifade etmiştir. MSPI'nin dokuz yasa önerisinde de talep ettiği gibi; Belçika'daki Almanca konuşan azınlık da dahil olmak üzere; azınlık haklarının somut olarak düzeltilebilmesi, ancak bu kararın kaldırılmasıyla ve itiraz edilen duyurunun yok sayılmasıyla başarılı olabilecektir. GD, işte bu nedenle dava sonucuna doğrudan doğruya ve var olan bir ilgi duymaktadır

Perde Arkası

Avrupa Birliği içinde yerli ve ulusal azınlıklara mensup veya azınlık dillerini konuşan yaklaşık 50 Milyon insan vardır. 2013 yılında FUEN, RMDSZ, SVP ve JEV adındaki kuruluşların girişimiyle

 

hayata geçirilen Minority SafePack adlı halk girişimi, bu azınlıkların avrupai korunması ile dillerinin, kültürlerinin ve haklarının teşvikini talep eden avrupai bir halk girişimidir. Anılan insiyatif, son 30 yılın en önemli girişimi olarak geçerlidir.

Tescil edilmesi başlangıçta Komisyon tarafından tarafından reddedilmesini müteakip MSPI adlı bu girişim, sonuç itibariyle Avrupa Adalet Divanı'nın 2017 tarihli kararıyla tescil edilmiştir.FUEN tarafından Avrupa çapında yapılan bir kampanya sonrasında tam 1.123.142 geçerli destek beyanı toplanmış ve MSPI böylece beşinci başarılı EBI girişimi olmuştur. Girişim aynı zamanda Federal Meclis, Macar Parlamentosu, Hollanda Parlamentosu Alt Kamarası, bir çok bölgesel parlamento ve her şeyden önce Aralık 2020 tarihinde destekleme kararı alan Avrupa Parlamentosu gibi kurumların desteğini almıştır. Avrupa Komisyonu buna rağmen, anılan girişimin önerilerine esas teşkil edecek yasal düzenlemeleri önermemeye karar vermiştir.

MSPI Halk Komitesi 24.Mart 2021 tarihinde Avrupa Birliği Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle, Avrupa Komisyonu'nun anılan girişim hakkında verdiği kararının yok sayılmasını talep etmiştir. Halk Komitesi, Avrupa İmza Kampanyası FUEN Koordinatörü ve yasal temsilcileri bu talepte bulunurken, komisyonun cevabının itinayla incelenmesinde ısrarcı olmuştur. Adıgeçenler, Avrupa Komisyonu'nun kendi içersinde kendi yasal kuruluş sorumluluğunu çiğnemiş olması ve aleni bir karar hatası işlediği gerekçesiyle bildirinin aşırı derecede eksiklik ihtiva ettiğine karar vermiştir. Macaristan davayı MSPI adına, Slovakya ve Yunanistan ise komisyon adına başlatmışır.

 

 

 

Basın bildirileri