Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlık Organizasyonlarında Eşitlik Ne Durumda? FUEN'in Azınlık Kadınları'' Adlı Projesi'nin Tanıtımı Sunuldu

FUEN'in etkinliklerinde sık sık gördüğümüz husus, eşitlik münasebetinin dengesiz orantılı olduğudur. Kongrelerimize, konferanslarımıza ve yıllık toplantılarımıza kadınlara nazaran açıkça daha fazla erkek katılmaktadır. Konuşmalara ve podyum misafirlerine de kalifiye yönden bir nazar atfettiğimizde, kadınların yeterli derecede temsil edildiği ve bu tablonun, yönetim organlarındaki kadınların genel temsilini çoğunlukla yardımcı pozisyonda ortaya koyduğu görülmektedir. FUEN Genel sekreteri Eva Penzes, bu gün yapılan ve 13 ayrı ülkeden yaklaşık 20 kişinin katıldığı çevrimiçi toplantının başında, ''Bu durum FUEN içinde bizi düşündürmüş ve buradan ''Azınlık Kadınları'' proje düşüncesi ortaya çıkmıştır'' ifadesini kullandı.

Şimdiki durum ne merkezdedir ? Kadınlar, azınlıklar, resmi kurumlar ve yönetimler içinde bir azınlık mıdır ? Organizasyonlarımız içinde bu durum ne merkezdedir ? Burada karşılaşılan zorluklar nelerdir ? Bu sorulara cevap almak ve bu günkü durumu ele almak için Kasım ayında organizasyonlarımıza bir soru formu gönderdik. 40 organizasyonun buna katılması ve detaylı bir tabloyu elde etmemiz için bize yardımcı olunması bizleri sevindirmiştir.

FUEN'in bilimsel raportörü Zora Popova toplantının başında bu araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Verilen cevaplardan kadınların, organizasyonların yönetim pozisyonları hariç olmak üzere bilhassa operasyonel alanlarda genelde iyi temsil edildiğini göstermekteydi. Yani başkanlık makamı ve yönetim kurulunda erkekler söz sahibiydi. Zora Popova özetle; ''işi kadınlar yaparken, erkekler yönetimde oturmağa devam ediyorlar'' şeklinde konuştu. Eşitlik ve yönergeler konusunda bilgi sahibi olma durumunda ise, katılımcı organizasyonların üçte ikisinin bilgi sahip olmakla birlikte, ancak bunlardan çok azının , organizasyonlardaki eşitlik hakkındaki resmi dökümanları veya yönergeleri hazır tuttukları görüldü. Bu konudaki ihtisas kurslarına ise hemen hiç kimsenin katılmadığı alaşıldı.

Zora Popova devamla, cinsiyet eşitliğine ihtiyacın mevcut olduğunu tespit ederek; ''Esas engelin, aile ve işyeri arasında diğer aktivitelere imkan bırakmayan kadınların geleneksel rolü olduğu tanımlanıyor. Toplantıya katılanlardan Eugenia Natsoulidou'nun onayladığı bir gerçek ise; ''Kadınların, kadın hareketiyle kazandıkları tek şey, seçebilmektir. Fakat: Kadınların bugün özel yaşamlarında hala bir çok görevi varken, erkekler kendi kariyerlerini odak noktasında tutmaktadırlar'' demiştir.

Sonuçlar; organizasyon dahilindeki yetersiz teşvik, farkındalık zaafiyeti veya basmakalıp tiplerin de cinsiyet eşitliğine engel teşkil ettiğini göstermektedir. Bilimsel araştırmaya müdahil olanlar bir farkındalığın yaratılabilmesi için gerekli olan tedbirleri ''Yönetim antrenmanı, uzman desteği ve konuya dikkat göstermek'' şeklinde tanımlamaktadırlar.

''Azınlık Kadınları'' Projesi her şeyden önce geleceğe matuf muhtemel aktivitelere ait fikirleri teati etmek ve mümkün olan düzeltmeleri ortaya çıkartmak olmalıdır. Acaba hangi enstrümanlar vasıtasıyla azınlık organizasyonu içindeki kadınların daha iyi temsil edildiği bir evreyi sağlayabiliriz ? Burada geçerli olan, müteakip toplantı ve müzakerelerde

çalışmaya devam etmektir. Azınlıklardaki yönetici, aktif pozisyonlardaki kadınların birer
örnek model olarak gösterilmesi fikri, klişe tiplerin üstesinden gelmeyi mümkün kılacaktır. Bu girişim, katılımcılar nezdinde tasvip görmüştür. Elisa Ferekidou konu hakkında; ''Karşılıklı yardımlaşma bir çözüm olabilir. Bizler kadınları, her zaman özür dilemek mecburiyetinde olmadıkları konusunda motive etmeliyiz ve tüm kadınların günlük yaşamlarında maruz kaldığı üstü örtülü ayırımcılığa karşı mücadele etmeliyiz'' ifadesini kullanmıştır. Eugenia Natsoulidou ise; ''Problemin üzerine gitmek için erkekleri de işe dahil etmeliyiz'' sözleriyle buna tamamlayıcı katkıda bulunmuştur.

FUEN Başkan Yardımcı Gösta Toft tüm katılımcıları bu konu üzerinde kalmaları ve başka aktiviteler planlamaları konusunda cesaretlendirmiştir. FUEN, bilim ve itici gücün aracılığını üstlenerek burada büyük rol oynayacaktır.

Acaba üye organizasyonlarımıza eşitlik konusunda stratejiler ve yönergeler geliştirmede nasıl yardımcı olabiliriz ? Kadınlara, organizasyonları içinde ve etkinliklerimizde daha aktif rol almaları için motive etmeyi nasıl sağlayabiliriz ? İşte bütün bunlar, projenin devamı boyunce cevaplarının aranılacağı- ve en doğrusu- uygulamaya evrileceği sorulardır.

Projeyi desteklemesi nedeniyle Federal İçişleri ve Anayurt Bakanlığı'na şükranlarımızı sunarız.

Basın bildirileri