Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

AGDM-Yıllık Oturumu: Federal Politikaya Bir Sinyal İletti

Bu yılın 12. ile 15.Kasım tarihleri arasında Berlin'de yapılan Alman Azınlıkları Çalışma Grubu'nun (AGDM) 32.Yıllık Kongresi, Federal politikaya açık bir sinyal iletti. Orta, Doğu ve Merkezi Asya'dan gelen 17 kadın ve erkek katılımcının iştirakiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Orta Doğu ve Merkezi Asya'daki Alman Azınlıklar  bağlamındaki ana konular  hakkında bir fikir alışverişi platformu sunmuş oldu.  Bu etkinlik sırasında kültürel ve dilsel görüşlerden tutun da,  karşılaşılan politik sorunlara kadar uzanan bir çok bakış açısına ışık tutulmuş oldu.  Federal düzeydeki karar vericilerle yapılan yoğun toplantılarda, oturumun bir köprü görevi olarak azınlıklarla politik kurumlar arasındaki önemine vurgu yapıldı.

Bu yılki AGDM-Yıllık Oturumu, bir çok konuyu içeren geniş bir yelpazeye atfedildi. Ancak  odak noktasını azınlıklara Federal Almanya Cumhuriyeti olarak bir çok açıdan sağlanan destek oluşturdu. Alman azınlıklar, yaşadıkları ülkede, Almanya'ya ile bir köprü kurucu bağlantısı tesis ediyor ve  Federal Almanya Cumhuriyeti'nin barış ve dış politikasının bir parçasını oluşturuyordu. Ne var ki; imkanların azlığı ve kısıtlamalar, Alman azınlıklarının faaliyetlerini  bu destek sırasında karşılaşılan sorunlar olarak sekteye uğratmaktaydı. Bir taraftan ülkesine geri dönen göçmenlerin statü sorunu, diğer yandan ise Polonya'daki Alman çocuklarının ayırımcılığa maruz kalması kabul görmektedir. Son belirtilen hususla ilgili tartışmalar, son seçimlerin arka planında yoğunlaşarak, buna karşı nasıl davranılacağı sorularını da beraberinde getirmiştir.

Bütün bu zorluklara rağmen, AGDM'nin sadece ve sadece Alman desteğinin alıcısı olarak işlev görmediği  vurgulanmış oldu. AGDM, barış politikası ve Avrupa Entegrasyonunda olduğu gibi,  Alman politikasının hedeflerinin ilgili toplumlar nezdinde uygulamaya geçmesinde aktif rol oynamaktadır.

Oturumun Pazar günkü açılışı, Korona Pandemisinin sona ermesinden sonra ikinci kez şahsi bir görüşme mahiyeti arzettiği için, çok sıcak bir görüşmeye sahne oldu.Bu nedenle görüşme; ilişkileri güçlendirme ve gündemdeki ortak meseleleri müştereken yapısal  şekilde irdelemek için fevkalade hoş bir imkan sağladı.

AGDM Yıllık Oturumunun resmi açılışını, Federal Milletvekili ve aynı zamanda  Ulusal Azınlık ve Göçmenler Sorunları Federal Sorumlusu Natlie Pawlik yaptı. Adıgeçen konuşmasında; azınlıklar politikasının çeşitliliğin, çok dilliliğin ve kültürel zenginliğin desteklenmesinin geleceğe matuf bir barışı teşvik etmesi dolayısıyla, barışa olan inancını ifade etti. Bayan Pawlik, AGDM ve Federal Milletvekili Stefan Seidler'in (SSW) daveti üzerine Ekim ayında gerçekleşen parlamenter kahvaltıya vurgu yaparak, Alman azınlıkların hedeflerinin federal karar vericilerinin kulaklarını çınlatması doğrultusunda böyle bir kahvaltının akıl dolu bir formata sahip olduğunun altını çizdi. Oturumun açılışı çerçevesinde, Federal İçişleri ve Anayurt Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri ve Federal Milletvekili Rita Schwarzelühr-Sutter ile politik bir görüşme gerçekleştirildi. Adıgeçen, Alman azınlıklara karşı duyulan tarihi sorumluluğun önemini, halen gerginliğini koruyan bütçe ve harcama kısıtlamalarına rağmen vurguladı. Adıgeçen aynı zamanda AGDM'yi Berlin'de sesini yüksek tutmaya  devam ederek kalmaya cesaretlendirerek, ağ tesisinin, müştereken öğrenmenin ve de sorunları ve başarıları açıkça teati etmenin önemli olduğunun altını çizdi.

Orurumun devam edem gündemi sırasında, Bölüm yönetmeni Dr.Alexander Schumacher'in temsilciliği altında Federal İçişleri ve Anayurt Bakanlığı'nın H17 No'lu bölümü ve Genel Müdür Sebastian Machnitzke ve de ekip başkanı Erika Erhardt'ın temsilciliği vasıtasıyla Yurtdışında Yaşayan Almanlarla Bağlılık Vakfı ile birer ihtisas görüşmesi gerçekleştirilmiş oldu. Oturumun gündeminde; gelecek yıla matuf teşvik için esas yönergeler konusu yer almaktaydı.  

Öğleden sonra Coolegium Hungaricum'da ''Hereketli'' adlı serginin kapanışı gerçekleşti. Bu sergi, Macar Almanları Yazar ve Sanatçılar Birliği (VudAK) tarafından sunulmakta olup, zamanımız Macar Almanlarının eğitsel sanatındaki kimliksel yapılanmasına bir bakış atfetmemizi sağlamış oldu. Kapanış çerçevesinde Macar Almanların şairlerine ait şiirler okundu.

Günün kapanışı, Federal Milletvekili ve aynı zamanda Federal Meclisin Sürgüne Maruz Kalanlar, Göçmenler ve Alman Azınlıklar CDU/CSU Fraksiyon Grubu Başkanı Christoph de Vries'un yaptığı bir ihtisas konuşması ile yapıldı. Müzakereler, azınlıklar ve göçmenleri ilgilendiren konuların sadece CDU/CSU'nun değil, diğer fraksiyon gruplarının da ilgisini çektiğini ortaya koydu. Burada vurgulanan husus, AGDM'nin sadece fraksiyonlarında olduğu gibi sadece mevcut sorunlar hakkında konuşmak için değil, bilakis Alman Azınlıkların Federal Almanya'nın katma değerini açıkça ortaya koyabilmesini teminen, diğer politik grupların davet edilme teklifini  de severek kabullendiği gerçeğiydi. Konuşma esnasında AGDM, azınlıklar hakkında basmakalıp bir tarzda değil de, tam aksine ve onları hali hazırdaki  gerçek halleriyle bilgilendirmelerinin ne kadar önem arzettiğine dikkat çekti.

Salı günü, Dışişleri Dairesi Sorumlusu Anna Bartels ve Yurt Dışında yaşayan Alman Azınlıkları  Teşvikle   Yetkili Departman Yönetmeni Sylvia Groneick'in Dışişleri Dairesinin Dışişleri Kültür ve Eğitim Politikasıyla ilgili olarak yaptığı ihtisas konuşmalarıyla başladı. AGDM-Sözcüsü Bernard Gaida bu sırada, azınlıklar çalışmasının insan hakları çalışmalarının ayrılmaz bir parçası  ve Alman azınlıkların bir klişeden ibaret olmayıp, bilakis mahallinde görevli  elçiler olduğunun altını çizdi. Alman azınlıkların Ukrayna'ya karşı gösterdikleri dayanışma ve destek  de keza büyük yankı uyandırdı. Yurt dışında yaşayan Alman azınlıklara  dışişleri dairesi bütçesinden yapılan ödemelerde gidilen önemli kısaltmalarla ilgili konular konuşmalarda her konunun önünde yer aldı. AGDM bu esnada bir kez daha dışişleri dairesine çağrıda bulunarak, bazen gayet mütevazi olsa bile, ancak yurt dışındaki bir kaç azınlık için hayati önem arzeden bu imkanların tam da güncel yıl ortasında kısaltılmayarak, bilakis bunun için bir planlama güvenliğinin tesis edilmesini talep etti. İşte bunu teminen ve aynen Bernard Gaida'nın önerdiği üzere, aracı organizasyonlar ve AA ile bir planlama görüşmesi formatını yeniden hayata geçirmenin iyi olacağını belirtti.

 

Öğleden sonra Partnerler ve aracı organizasyonlarla World-Cafe Formatı'nda bir fikir teatisine gidildi. Bu esnada Alman azınlık kadın ve erkek temsilcileri aşağıda adları yazılı kişilerle görüşmelerde bulundu:

* Sürgün Edilenler Birliği'nden Bernd Fabritius,  Marc-Pawel Halatsch ve Jan Hini

* Sürgün Edilen Almanlar Kültür Vakfı'ndan Thomas Konhäuser ve Vitalij Brodhauer

* Yurt Dışı İlişkiler Enstitüsü'nden Urban Beckmann ve Karoline Gil

* Batı Avrupa Alman Külür Forumu'ndan Harald Roth ve Dr.Ingeborg Szöllösi

* Goethe-Enstitüsü'nden Rudolf de Baey

Bu esnada AGDM-Gençlik Kolu, djo-Deutsche Jugend  Avrupa Sorumlu Genel Müdürü Robert Werner ile yapılan görüşmeye katılarak, özellikle   AGDM-Gençlik Temsilcileri için  müştereken organize edilen Juleica-Eğitimi açısından bir fikir teatisinde bulundu.

Bunun akabinde gerçekleştirilen AGDM-Dahili Oturumu çerçevesinde katılımcılar, kendi ülke raporlarını sunma imkanı buldular. Yurt dışındaki Alman azınlıkların endişeleri her şeyden önce, bazı azınlıklar için  tehdit unsuru yaratabilecek teşvik imkanlarındaki kısıtlamaları içermekteydi. 

Oturum, ''Azınlıklar'' Parlamento Çevresi ile işbirliği kapsamında gerçekleştirilen politik ağ etkinliği ile son buldu. Bir akşam yemeği esnasında, işbirliğini gelecekte de güçlendirmeyi teminen doğrudan doğruya bir fikir alış verişi ve samimi bir buluşma imkanı sağlanmış oldu. Oturumda, Ulusal Azınlık ve Göçmen Sorunları Federal Hükümet Sorumlusu ve Federal Milletvekili (SPD) Natalie Pawlik, Federal Milletvekili (CDU) Stephan Mayer, Federal Milletvekili (FDP) Gyde Jensen, Sürgün Edilenler, Göçmenler ve Alman Azınlıklar CDU/CSU Fraksiyon Grup Başkanı ve Federal Milletvekili (Sven Oole, Federal Milletvekili (SSW) Stefan Seidler, BdV Başkanı Dr.Bernd Fabritius, Federal Milletvekilleri (CDU) Sylvia Stiersdorfer ve Peter Aumer temsilci olarak yer aldı.

AGDM, sadece Alman Azınlıklar ve politik karar vericiler arasındaki bir fikir alış-verişini mümkün kılan başarılı  ve bilgilendirici bir yıllık oturuma geriye doğru bir göz atmakla kalmayıp, bilakis azınlık çalışmalarının önemini, Alman dış politikasının bölünmez bir parçası olduğunun altını çizmektedir. Karşılaşılan güncel sorunlar, ve özellikle  bütçe kesintileri ile menşe ülkelerdeki politik gelişmelere rağmen azınlıklara yapılan destek hakkında burada yürütülen  görüşmeler, gelecekteki müşterek çabalarımızın temel esasını teşkil edecektir. AGDM, Alman azınlıkların megafonlu sözcüsü  ve köprü kurucusu sıfatıyla rolünü güçlendirmeye ve gelecek yıllarda da bu yapıcı işbirliğini severek devam etmekte  kararlıdır. 

Basın bildirileri