Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

AB Dahilindeki İçeriklere Ulaşım Hakkındaki Ortak Değer Paydaşları Diyaloğunda FUEN Kuruluşu Azınlıkların Menfaatlerini Temsil Etti

FUEN 22.Kasım 2021 tarihinde görsel-işitsel sektör ve diğer önemli ortak değer paydaşlarıyla birlikte Avrupa Komisyonu'nun girişimiyle medya ve görsel-işitsel medya eylem planı tedbirlerinin devamı mahiyetinde düzenlenen ikinci toplantıya katıldı. 2020 Aralık ayında duyurulan bu eylem planı (matbu ve çevrimiçi basın yayın organları, radyo ve görsel-işitsel hizmetler de dahil olmak üzere) haberleşme medya sektörüne ve bilhassa sinema, televizyon-radyo, video yayınları ve de video oyunları ile gizemli gerçek birikimlerde görüldüğü gibi yaratıcı formattaki görsel-işitsel eğlendirici programlara odaklanmıştır.

Komisyonun niyeti, görsel-işitsel içeriklere ulaşım ve erişimin iyileştirilmesi yönünde, bu yayınların teknik olarak bloke edilmesine ilişkin yönergelerin gözden geçirilmesinde bir uzlaşmayı teminen müteakip tedbirler olarak somut adımlar atılmasına katkı sağlayacak olan sektörle bir diyalog kurmak ve böylece, görsel-işitsel endüstrideki değişime refaket etmektir. Görsel-işitsel değerlerin AB içersinde yayılışını arttırmayı teminen, ilgi duyan gruplarla yapılacak diyaloglar sırasında olası spesifik hedeflerin tasvir edilmesi öngörülmektedir. Komisyon, görsel-işitsel sektörle yapılacak işbirliğinde spesifik hedeflerin elde edilmesindeki gelişmeleri gözlemlemeyi planlamaktadır. Komisyon yeni yasal önlemler alma niyetinde değildir. Komisyonun fikrine göre diyalog, katılımcıların müştereken bizatihi bir sorumluluk almasına yol açmalıdır.

Film, radyo kurumu ve sanatçılar endüstrisi bu diyalog kapsamında yüksek orantılı düzeyde temsil edilmekte ve tabiatiyle görsel-işitsel sektörün liberalleşmesine karşı direnmektedirler. FUEN Kuruluşu, görsel-işitsel endüstrinin tümünün yanı sıra bu diyaloğa davet edilen sadece iki sivil toplum örgütünden biridir.

FUEN bu toplantılarda Başkan yardımcısı Angelika Mlinar ile avukat ve MSPI'nin hukuk uzmanı olan Thomas Hieber tarafından temsil edilmektedir. 9.Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda, görsel-işitsel medya içeriklerine ulaşım konusunda üye devletler arasında yüksek seviyede farklılıklar olduğunu gösteren istatistikler komisyon tarafından sunulmuştur.

İlk toplantı katılımcı aktörlerin ilk fikrini almaya hizmet etmiştir. FUEN Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar bu toplantı sırasında müzakerelerin görsel-işitsel içeriklerin sadece Video-on-Demand platformları veya hizmet sunucuları vasıtasıyla hazırlanmasıyla kısıtlı kalmamasını vurgulayarak, bilakis, kültür programlarının veya belgesel filmlerin içeriklerine VOD-Platformunda ya tamamen ulaşılmaması veya cüzi kapsamda temin edilmesi nedeniyle medya kütüphanelerin de tematize edilmesi gerektiğini ifade etti.

İkinci toplantının konusu ise; görsel-işitsel eserlerin AB içinde bulunabilirliğinin ve yayılmasının daha iyi bir hale getirilmesiydi. FUEN Başkan Yardımcısı bu bağlamda olmak üzere görsel-işitsel içeriklerin bölgesel veya azınlık dilleriyle bulunabilirliği ve yaygınlaştırılmasındaki eksikliklere işaret ederek, üye devletlerdeki bulunabilirliğin ve daha iyi hale getirilme halinin azınlık ve bölgesel dilleriyle olması anlamına geldiğini, ve tercümelerinin senkronizasyon ve alt yazı aktiviteleri sonrasında, bölgesel ve azınlık dilleri Avrupa Şartnamesi ile uyum içersinde teşvik ve geliştirilmesi
gerektiğini açıkladı. FUEN'in bir diğer önerisi ise; avrupai eserler için geçerli olan %30'luk değerin aynı resmi dilleri tanımış olan komşu ülkelere ait görsel-işitsel içerikleri de kapsamına alması doğrultusundaydı.

Angelika Mlinar ''Görsel-işitsel endüstrinin hedefleri kendi hedefleri olarak benimsemiş olsaydı, bu atılmış çok önemli bir adım olacaktı. (..) Böylece avrupai görsel-işitsel endüstri dil çeşitliliği


doğrultusunda evrensel bir deniz feneri görünümüne bürünecekti.'' diyerek, bu hedeflerin sadece endüstri tarafından üstlenilemeyeceğini sözlerine ekledi. AB ve üye ülkelerin de hep birlikte olaya el atmalarının ve endüstrinin çabalarını desteklemeleri gerektiğini belirtti.

Durumun daha iyi hale getirilmesine ilişkin çözümlerin bulunması için hareket planı tüm gün sürecek dört ayrı toplantının daha yapılmasını öngörmektedir. FUEN Kuruluşu diyalog sırasında elindeki tüm imkanları kullanmak suretiyle, ulusal azınlıkların meselelerine çaba gösterecek partnerler bulmaya gayret edecektir. Dijital medya içeriklerine sınırlar ötesin düzeyde daha iyi hale getirilmiş ulaşım, içersinde olası çözüm girişimlerini gösteren radyo yayıncılarının medya içerikleri öneğinde özellikle olduğu gibi.

Basın bildirileri