Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority SafePack Adlı Girişimin Avrupa Parlamentosu'nda Yapılan Açık İfade Sunumu Olağanüstü Düzeyde Olumlu Bir Karşılık Gördü

AB Yasal Mevzuatınca azınlık hakları ile Avrupa'nın dilsel ve kültürel çeşitliğini teşvik edilmesine ilişkin olarak Minority SafePack adlı girişim tarafından 15.Ekim 2020 Perşembe günü Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen açık ifadenin sunumu, olağanüstü düzeyde olumlu bir karşılık gördü.

Halk Komitesi Temsilcisi ve FUEN'in Onursal Başkanı Hans Heinrich Hansen FUEN adına yaptığı giriş konuşmasında anılan girişimin şimdiye kadarki olan kısa öz geçmişini özetlemiştir. Bay Hansen devamla '' komisyonun üzerinde bir yasa önerisi hazırladığı tavsiyelerimizin tarihe geçeceğini ümid ediyorum. Avrupa Halk Girişimi çerçevesinde mümkün olduğunca azimli olmaya gayret gösterdik. Komisyonun parlamento ve konseyle birlikte sözkonusu olan bu avrupai halk girişiminde veya Avrupa'daki azınlıklar için önem arzeden herhangi bir yasal mevzuat teklifi çerçevesinde bizlerden daha da azimli olmasını ümid ediyoruz'' ifadesini kullanmıştır.

MSPI Halk Komitesi Üyesi ve Güney Tirol Eski Eyalet Yüzbaşısı Luis Durnwalder ise buna ilave olarak, halen ulusal, dilsel azınlıklar ve bizim yerli ulusal topluluğumuzun korunmasına ilişkin AB tarafından alınmış hiç bir politika, yasal tedbir ve eylem mevcut olmadığına değinerek, '' Bizler bu boşluğu doldurabilmek için Minority SafePack adlı girişimi başlattık. AB, bu zengin kültürel ve dilsel mirasımızı savunabilme doğrultusunda tedbirler almak zorundadır'' ifadesini sözlerine eklemiştir.

MSPI Halk Komitesi Üyesi ve Belçika'daki Almanca Konuşan Alman Topluluğu eski başkanı ve Bölgeler Komisyonu eski başkanı Karl Heinz Lambert, MSPI'ye aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur:

Azınlıkların korunması ile kültürel ve dilsel çeşitliliği nazarı itibare almasını teminen yapıcı fonların genel düzenlemelerini değiştirmek;

- AB Bölgelerindeki sosyal ve ekonomik gelişim için olmak üzere katma değer ve ulusal azınlıklarla kültürel ve dilsel çeşitlilik üzerinde daha yoğun bir araştırma yapmak

- Ulusal azınıkların ve kültürlerinin teşvik edilmesine yönelik projeleri 108. maddenin 2.fıkrasında belirtilmiş olan uygulamadan muaf tutmak.

FUEN Başkan Yardımcısı, Slovenya Cumhuriyeti Eski Bayındırlık ve Avrupa Uyum Bakanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Eski Üyesi Dr. Angelika Mlinar ise aşağıdaki konulara ilgi çağrısında bulunmuştur:

- Bir devlet mensubu olmayan azınlıklar ve EU vatandaşlarının birbirine benzer eşitlikte davranışa tabi olmalarının sağlanması. Bu duruma, özellikle romalar olmak üzere bir çok azınlık mensubu maruzdur,

- Yeknesak bir telif hakkının tesis edilmesiyle AB'nin tümüyle birlikte bu alanda bir iç pazar olarak görev almasının temin edilmesi
- Özgür bir medya hizmet hareketinin ve içinde ulusal azınlıkların oturduğu bölgelerde görsel işitsel içeriklere ulaşabilme imkanının temini doğrultusunda AVMS Yönergelerinde değişiklik yapılması

MSPI Halk Komitesi Üyesi, BM Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Dr. Valentin Inzko ise dil çeşitliliği için avrupai bir merkezin gereksiniminden söz etti.

FUEN Başkan Yardımcısı ve Güney Tirol Otonom Eyaleti Bozen İl Konseyi Üyesi Daniel Alfreider MSPI tarafından ''Birlik İçindeki Kültürel ve Dilsel Çeşitliliğin Korunması ve Teşviki'' ile ilgili olan AB-Önerisinin sunumunu yaparak, finansman programlarının küçük bölgesel ve azınlık dilleri topluluklarının ulaşabileceği şekilde entegre edilmesi gereksimine değindi.

Bahiskonusu açık ifade sunumuna, Sivil Özgürlükler, milletvekilleri, Yargı ve İçişleri (LIBE) ile Kültür ve Eğitim Komisyonlarından gelen milletvekilleri ile katılım sağlayan diğer komisyonların milletvekilleri iştirak etmiştir. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova konuşmasında ''Avrupa Komisyonu bu gün Avrupa Parlamentosu üyelerine ve organizatörlere kulak verecektir. Bu bize, yapılan önerileri ve politik konteksi daha iyi anlama imkanını verecektir'' demiştir. Milletvekillerinden büyük bir çoğunluk, bir dizi ''azimli'' yasal mevzuatı kabul etmesini komisyondan talep etmiş ve bunlardan çoğu, çeşitliliğin öneminin sadece üye devletler arasında değil, bilakis üye devletlerin içinde de olmasına vurgu yapmıştır.

Avrupa Parlamento Üyesi ve FUEN Başkanı Lorant Vincze ise şunları söylemiştir: ''Son yıllarda temel hak ve değerlerin artarak önem kazandığnı görmekteyiz. Azınlık hakları temel haklara ait olup, bu haklar avrupai bir değerdir. AB Politikası ve finansmanı vasıtasıyla azınlıklarımızı, kendilerini kabul gören, korunan ve eşit haklara sahip olduğunu hissedecek şekilde destekleyebiliriz. Adıgeçen, EVP Fraksiyonu adına Parlamentonun genel toplantısı sırasında, Avrupa Komisyonu'ndan Minority SafePack adlı girişimin esasları doğrultusundaki yasal mevzuat öneriler yapmasını talep eden bir karar almasını tavsiye etmiştir.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Temel Haklar Temsilciliği (FRA), Bölgeler Avrupa Komisyonu ve Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komisyonu temsilcileri de keza söz alarak, azınlık hakları konusundaki endişelerini ve aynı zamanda sözkonusu girişime verdikleri desteği dile getirmişlerdir.

MSPI Halk Komitesi Temsilci Yardımcısı ve RMDSZ Başkanı Hunor Kelemen ise kapanışla ilgili olarak ''Bir çok insanın Minority SafePack adlı girişimi desteklemiş olmasının nedeni, AB'nin geleneksel azınlıklar ve dil grupları için daha fazla şeyler yapacağına inanmalarıdır. AB'nin ''Çeşitlilikte Birleşelim'' parolası gerçekleşmek mecburiyetindedir. Bu bir ekonomi ve güvenlik politikası sorunu olmakla birlikte, her şeyden önce bir temel insan onuru sorunudur'' ifadesinde bulunmuştur.

 

 

 

Basın bildirileri