Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

MSPI Halk Komitesi'nin Avrupa Komisyonu Tarafından Yapılan Bildiriye C(2021) 171 Karşı Tavrı

Saygıdeğer Başkan Von der Leyen,

Saygıdeğer Eşbaşkan Jourova,

 

İşbu yazıyla, Avrupa Komisyonu tarafından  Minority SafePack adlı Avrupa Halk Girişimi ile ilgili olarak tarafımıza 15.Ocak tarihinde yapılan bildiri ve bu bildirinin beraberinde getirdiği  siyasi ve yasal sonuçlar nedeniyle, Avrupa Halk Girişimi Halk Komitesi'nin duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirmek istiyoruz.   AB Komisyonu'nun, Komisyon tarafından kaydedilen MSPI'nin  tüm dokuz alanında yasal düzenlemeler önermeyi reddettiğini ve böylece girişimi başlatan bir milyondan fazla Avrupa vatandaşının sesini kulak ardı etmesini derin bir üzüntüyle kaydediyoruz.

 

Ulusal ve Dilsel azınlık temsilcileri ve  Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) de dahil  olmak üzere, seslerine ve de sorunlarına kulak verilmesi bağlamında, kapsamında büyük bir imkan görmeleri ve sonuç itibariyle AB Yasal Çerçevesinin ulusal ve dilsel azınlıklarla ilgili olarak  bıraktığı açığı doldurabilmek için, Lizbon Anlaşması ile sunulan katılımcı demokrasinin devrim niteliğindeki enstrümanına büyük bir coşku ve ümitle sarılmıştı.. 

 

Anlaşmalarla sabit değerlerin yanımızda olduğu doğrultusundaki ümidimiz ve iyimserliğimiz, komisyonun, girişimimizin kayda alınmasını 2013 yılında herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetmesinden sonra da yolumuza devam etmemizi sağlamıştı. Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde yaptığımız itirazı ve de Komisyonun Minority SafePack adlı girişimin kaydıyla ilgili olarak aldığı karara Romanya tarafından yapılan itirazla ilgili ikinci itiraz davasını da kazanacağımızdan hiç  şüphemiz yoktu. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin Minority SafePack adlı girişimin ön gördüğü 9 ayrı alanda yasal öneriler getirmekte haklı olduğunu şüphe götürmeksizin onaylamakla kalmamış, bilakis bu önerilerin, birliğimizin ilk plandaki değer ve amaçlarına katkıda bulunduğunu da teyid edince, her iki davada da dolayısıyla haklı çıkmıştık.

 

MSPI adlı girişimle ilgili angajmanımız başarıyla sonuçlanan imza toplama kampanyasının sona ermesini takiben de devam etmişti. Meselemizi Avrupa Komisyonuna karşı anlaşılır bir şekilde arzedebilmek için, verdiğimiz aleniyet ve işbirliği sinyaliyle bir adım daha ileriye gitmiştik. Tasarladıklarımızı, Avrupa Parlamentosu nezdinde gerçekleştirilen başarılı açık sunum sırasında da  teferruatıyla yaptığımız gibi, somut yasama önerileri formatında komisyona sunmuştuk.

 

 Ayrıca, Komisyon'un emin olabilmesi için, Avrupa çapında girişimimiz için güçlü kamu desteğini vurgulamak doğrultusunda ulusal ve bölgesel hükümetlerin ve yasa koyucuların desteğini aramak ve almak için gerekli olanın ötesine geçtik: Bizi destekleyen  sadece AB Parlamentosu'nun büyük bir çoğunluğu değildi. Salgının beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, bu durumda Federal Almanya Meclisi, Hollanda Parlamentosu İkinci Odası,  Macaristan Parlamentosu, Schleswig-Holstein,  Saksonya ve Brandenburg Eyalet Parlamentoları, Özerk Bolzano-Güney Tirol Eyalet Parlamentosu  ve Frizya Parlamentosu'nda da başarı sağladık.

 

MSPI'nin hedefleriyle alenen hiçbir şekilde ilgisi olmayan mevcut önlemlerin ve projelerin yer aldığı bir listeden bahsetmeye daha fazla önem veren AB Komisyonu'nun girişimi tam anlamıyla gözden geçirmek ve girişime ön ayak olanların sorunlarıyla ilgilenmek yerine, önerileri gereksiz olarak göstermek için girişimi  tamamiyle reddetmesi bizi daha da  fazla şaşırtmıştır.

 

 

Komisyonun gösterdiği reaksiyon, sayıları 1 milyonu aşan bir vatandaş grubuna hitap eden bir avrupai girişimin, esasen zaten süregelen basit tedbirlere ait bir envanteri sunmaktan daha da fazla etki yaratması gerektiğine ilişkin anlayışın eksik kaldığını da açıkça ortaya koymuş olmaktadır. İyi bir idari yönetim ilkesi demek, girişimi başlatanların, onu imzalayanların ve vatandaşların  sorunlarıyla somut ve aktif şekilde ilgilenmek anlamına gelmelidir. Komisyon bu durumda ya bizzat tarafımızdan dile getirilen tedbirleri yerine getirmeli, veya sağlam bir değerlendirme sonucu olarak yerinde telakki ettiği herhangi bir diğer seçeneğe başvurmak zorundaydı.

 

Komisyonun, ulusal ve dilsel azınlık mensuplarının korunması ve teşvik edilmesi doğrultusunda alabileceği  tedbirlerin tesir alanı da  komisyon tarafından keza  yanlış değerlendirilmiş olup, bu arada, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nca, komisyonun MSPI'nin alanlarındaki yetkisi hakkında almış olduğu  karar da tamamen görmezden   gelinmiştir. Bundan başka ayrıca, komisyon tarafından sebebiyet verilen takibat eksikliğine gösterilen gerekçeyi oluşturan argümanlar da bir çok alanda inandırıcı olmaktan uzaktır.

 

Üye devletlerin azınlıkların korunması alanında, koordinasyon yöntemi çerçevesindeki başarılı olmuş uygulamaları kendi aralarında teati etmek ve de eğitim, kültür ve dil alanlarındaki müşterek hedefleri tespit edebilmek için, ulusal azınlıkların AB dahilindeki korunmasına ilişkin yeni ve kaliteli bir niteliği  oluşturmaya yönelik  bir tavsiyenin, konsey tarafından  reddedilmesine dair açık seçik bir gerekçe mevcut değildir.

 

Önerilerimizde de zaten belirtildiği gibi; Avrupa'da sayısız bölgesel ve azınlık dili kaybolma tehlikesine maruzdur. Bu nedenle, AB dahilinde tehlikeye maruz kalan, veya daha az konuşulan diller hakkında bilimsel müzakereleri ve de araştırmaları teşviken  kendine  özgü bir  Dil Çeşitliliği Avrupa Merkezi kurulmasını talep ettik. Komisyonun bildirisinde ise bu talebimiz, Avrupa Konseyi  Avrupa Yabancı Diller Merkezi ile olan işbirliğine işaret edilerek reddedilmiş olmaktadır. Bu değerli Kurum esasen tamamen  bir diğer alanda iştigal etmekte ve yürüttüğümüz hedeflerden  hiç birini takip etmemesine  rağmen komisyon, bölgesel ve azınlık dillerinin anılan kurumun faaliyet kapsamı dışında kaldığının özellikle belirtilmemiş olması gerekçesiyle, anılan kurumun Avrupa Halk Girişimi kapsamındaki talepleri karşılamakta yeterli olacağı fikrindeydi. Bu talebimizin özellikle, AB dahilindeki zengin kültürel mirasın, öncesinde de olduğu gibi, nesli tükenmekte olduğu görüşünden hareketle MSPI önerilerinin önemli  bir ana unsuru  olduğunu ve Avrupa Kıtası üzerindeki bölgesel ve de azınlık dillerine uzatılan koruyucu bir el olarak uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyoruz.

 

''Geoblocking'' önerileri ile ilgili olarak ise; ana dillerindeki önemli içeriklerin kullanılmasını teminen,küçük dil toplulukları için  görsel-işitsel içeriklere sınırlar ötesi kısıtlamasız erişim imkanlarına yeniden atıfta bulunuyoruz. Komisyon vermiş olduğu cevabında, tüm somut önerilerimizi ve gerekçelerimizi büyük ölçüde yeniden  görmezden gelmiş ve mevcut yasalara riayet etme zorunluğu nedeniyle herhangi bir şekilde atmak zorunda olduğu adımlara, veya Netflix gibi dijital hizmet veren, esasen  iyi bir prensiple programlarında daha ziyade avrupai ürünlerin sunumunu yapan, ancak ulusal azınlıklar için görsel-işitsel medya içeriklerine sınırlar ötesi ulaşım talebini yerine getirmeyen Netflix örneğindeki tarzda sunum organlarına atıfta bulunmaktadır.

Fazla önem arzetmeyen  bu argümanlar ne yazık ki komisyonun 15 Ocak 2021 tarihli tüm bildirisi boyunca yer almaktadır.

 

Sözkonusu hayal kırıklığı, girişimimizi imzalayan bir çok ulusal ve dilsel azınlık topluluklarca ve

Avrupa vatandaşı tarafından paylaşılmıştır. Yaşadığımız hayal kırıklığına rağmen güvenimizi kaybetmeyerek, sorunumuzu ve taleplerimizi hep dile getireceğiz ve böylece tüm vatandaşlarını eşit olarak gören bir Avrupa yaratmak için sağlam bir katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

 

 

 

 

Şundan eminiz ki: Avrupa Komisyonu da günün birinde, ilgili ulusal ve dilsel azınlık mensuplarının beklentilerini dile getirme gereksinimini fark edecektir. Bu nedenle elimizi, sorunumuzu Avrupa Birliği içinde öne taşıyabilmesini  teminen Avrupa Komisyonu'na uzatmaya devam ediyoruz.

 

Saygılarımızla

 

Prof. Hans Heinrich Hansen

FUEN Fahri Başkanı ve

MSPI Halk Komitesi Temsilcisi

 

Hunor Keleman

Romanya'daki Demokratik birlik Başkanı

MSPI Halk Komitesi Eş Temsilcisi

 

(pdf seçeneğini buradan temin ediniz) 

 

 

 

Basın bildirileri