Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Birliği Adalet Divanı Nezdinde Avrupa Ulusal ve Dilsel Azınlıkları İçin Bir Zafer Daha

Minority SafePack adlı Avrupa Halk Girişimi Destekçileri (EBI) Romanya tarafından Avrupa Adalet Divanı nezdinde aleyhlerine   açılan bir davada haklı çıkarak, ikinci kez kendilerini kabul ettirmiş oldular. Anılan ülke 28.Haziran 2017 tarihinde Avrupa Adalet Divanı nezdinde AB Komisyonunun Avrupa Halk Girişiminin tesciline dair aldığı kararın kaldırılması yönünde bir dava açmıştır. Mahkeme aldığı kararla, -  daha önce  keza almış olduğu bir diğer kararda da aynen olduğu gibi – EBI'ye bir yeşil ışık vererek, Avrupa Komisyonu'nun doğru bir karar verdiğini onaylamıştır.

Avrupa bazında sağlanan EBI –  İmza külliyatını koordine eden Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) Başkanı Lorant Vincze yaptığı konuşmada ''Bu alanda kaybetmiş olduğu bir dizi dava sonrasında Romanya kendisi açısından en makul menfaatin hangi tercihte yattığı konusunda    artık ciddi şekilde düşünmelidir: azınlık haklarının Avrupa düzeyinde düzenlenmesini reddetmek suretiyle Avrupa'dan tamamen tecrit edilmk ya da bu konuda destekleyici bir tutum takınarak, AB'nin azınlık dillerinin ve kültürlerinin korunması doğrultusunda tedbirler alması halinde ne çoğunluk toplumlarının, ne de bizzat AB üye ülkelerinin bundan  bir şey kaybetmeyeceklerini kabullenmek.  Bizler Avrupa Birliği Adalet Divanı kararının bize hak vermesinden ziyadesiyle mutlu olmuş durumdayız'' ifadesini kullanmıştır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı kararla ilgili olarak düzenlenen basın bildirisinde ''Adalet Divanı EBI adıyla tanınması önerilen yasal tasarıların,  hem azınlık mensuplarının haklarına itibar  edilmesinin teminine, ki bu bir AB-değeridir, hem de, esasen bir AB-hedefi olan, kültürel ve dilsel çeşitliliğe  AB içersinde  riayet edilmesine ve teşvikine katkı sağlayacağını tespit etmiştir. Mahkeme komisyonun bu bağlamda  itiraza maruz kalan kararında Romanya'nın  AB'nin bu alanlarda genel bir yetkiye sahip olduğu doğrultusundaki fikrine boyun eğmeyerek, bilakis ancak  AB-Anlaşmasında belirlenmiş olan AB değerleri ve hedeflerinin, EBI'nin kapsamına giren  alanlarda yapılması önerilen tedbirlerde nazarı itibare alınmasının zorunlu olduğunu tespit etmiştir' denilmektedir.

Adalet Divanı devamla ''Komisyon, AB'nin yetkili olduğu alanlarda,  EBI önerilerinin değer ve hedeflerine yardımcı olabilecek  yasal tasarruflar hakkında teklifler sunmaya yetkili olsa bile, mevcut durumda da olduğu gibi, Avrupa Birliğinin yetkili olduğu alanlardaki tedbirlerini tamamlamak suretiyle, AB-Anlaşmasının değerlerine riayet edilmesini sağlayacak spesifik önerilerinin sunulmasına mani olamaz.

Avrupa Komisyonu 2013 yılında Minority SafePack adlı halk girişiminin tescil edilmesini  reddetmiş olup,  bunun üzerine müteşebbis halk komitesi bu karara AB-Adalet Divanı nezdinde itiraz etmiştir. Mahkeme 2017 yılı başında netice itibariyle müteşebbislerin lehine karar vererek, Avrupa Komisyonu ile müteşebbisler arasında bir uzlaşma sağlamış ve bunun sonucunda başarıyla geçen bir imza toplama kampanyası sürecinin başlaması temin edilmiştir. Romanya da o tarihlerde Adalet Divanı tarafından yapılan girişimin reddedilmesini teminen, davada  karşıt grup saflarında yer almış ve Avrupa Komisyonu'nun verdiği ilk kararı,  EBI'ye karşı çıkarak desteklemiştir.

Minority SafePack adlı halk girişimine destek verici mahiyetteki 1.128,385 adet onaylı  imza beyanı 3.Aralık 2019 tarihinde Avrupa Komisyonu'na sunulacaktır. FUEN Kasım ayı başına kadar uluslararası bir uzmanlar ekibi inisyatifinin temel esaslarına istinaden düzenlenecek yasa tasarılarını hazır hale getirecektir. Avrupa Komisyonu anılan tasarıların sunumundan sonra  sözkonusu  girişime ilişkin açıklamasını  üç aylık bir süreç içinde yerine getirecektir.

Basın bildirileri