Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Parlamentosu Komisyondan Azınlık Haklarına İlişkin Yasal Eylemler Almasını Talep Etti

17.Aralık 2020 Perşembe günü Avrupa Parlamentosu'ndaki 524 oya karşı 694 oyluk büyük bir çoğunluk Minority SafePack Adlı (MSPI) Girişimin desteklenmesine ilişkin kararı kabul etti. Böylelikle MSPI adlı girişim, temelinde genel bir oturumun yapıldığı ve Avrupa Parlamentosu tarafından bir karar alındığı ilk avrupai halk girişimi oldu. Avrupa Parlamento üyesi ve FUEN Başkanı Lorant Vincze '' Öncesinde gayet güçlü şekilde destek veren bir açık bir dinlemenin Ekim ayında yapıldığı ve Pazartesi günü genel bir oturumun gerçekleştirildiği bu günkü oylamayla birlikte Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu'na mümkün olan en mükemmel sinyali göndererek, Minority SafePack Girişimi kapsamındaki önerilere isnat eden bir yasama sürecini başlatmıştır. İşte bu önemli bir zaferdir'' dedi.

Aldığı karar uyarınca ''Avrupa Parlamentosu Minority SafePack adlı Halk Girişimi – Avrupa'nın Çeşitliliği Uğruna Bir Milyon İmza'' duyurusuyla Avrupa Halk girişimini desteklediğini ilan etmiş ve Komisyondan, bunu üstlenmesini ve sözleşmelere istinad eden yasal eylemler almasını talep etmiştir.

Karar dilekçesi adları aşağıda yazılı beş ayrı Avrupa Fraksiyonu tarafından kaleme alınmış ve teslim edilmiştir. Bunlar: EVP-Fraksiyonu adına Esteban Gonzales Pons ve Lorant Vincze, S&D Fraksiyonu adına Juan Fernando Lopez Aguilar ve Hannes Heide, Renew Europe Fraksiyonu adına Malik Azmani, Yeşiller EFA-Fraksiyonu adına Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield ve Bronis Rope ve GUE/NGL Fraksiyonu adına Clare Daly olmuştur. 14.Aralık 2020 Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'nda MSPI'ye ilişkin bir genel oturum gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Parlamentosu kararında yapılan açıklamada; ulusal ve dilsel azınlıkların korunması öncelikle AB üye ülkelerinin yetkisine düştüğü ifade edilmekle birlikte, aynı zamanda, üye ülkelerdeki devlet kurumlarının bu doğrultudaki çabalarını desteklemek suretiyle birliğin bunda beraberce büyük ölçüde tesirli olabileceğine işaret edilmektedir. Bu anlamda olmak üzere Avrupa Parlamentosu, AB'nin üye devletlerin azınlıklara mensup insanların haklarının korunmasını teminen tedbirleri teşvik etmesi gerektiği doğrultusundaki tavrını ortaya koymuş ve azınlık mensubu kişilerin haklarının korunması anlamında AB-Asgari Normlarına ait müşterek bir çerçeveyi ikmal etmesine dayanan eski talebini Komisyona karşı tekrarlamıştır. Üye devletlerden '' tüm tedbirlere başvurarak, azınlıklara mensup kişilerin haklarını korumak ve bu haklara kısıtlamasız şekilde riayet edilmesinin sağlanmasını'' talep etmiştir. Aynı zamanda üye devletlerden bu bağlamda en başarılı metodları aralarında teati etmelerini de istemiştir. Bu teatinin kolaylaştırılması AB'den de bizzat talep edilmiştir.

Avrupa Parlamentosu kurumsal açıdan olmak üzere Birlik ve Avrupa Konseyi arasında ulusal ve dilsel azınlıklara ait hakların korunması alanında birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirecek bir işbirliğinin yapılmasını talep etmektedir. Böylece Avrupa Birliği ''Avrupa Konseyi'nin kazanım ve birikimlerini tekemmül ettirerek, ayni zamanda onun Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartnamesi ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması ile ilgili tavsiyelerinin daha tesirli şekilde uygulamasına imkan sağlayacak duruma gelecektir''.

 

 


Karar MSPI'nin içerdiği tüm önerileri kapsamı içine almaktadır. Aynı zamanda ''Dilsel çeşitlilik Avrupa'nın kültürel zenginliğinin değerli bir bileşeni olup, korunması gereklidir'' şeklinde bir işarette bulunmaktadır. Avrupa Parlamentosu '' Avrupa Birliği ve üye devletlerinden finansman programlarını dizayn etmeleri sırasında ulusal ve dilsel azınlıkların ihtiyaçlarını hesaba katmalarını talep eder ve çok dilliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasının bölgesel gelişim ve yeniliğin itici dinamiği olduğu'' doğrultusunda bu korunmanın, Avrupa bünyesi ve yatırım fonlarıyla, uyum fonlarında nazarı itibare alınması gerektiğine işaret eder. ''Avrupa Parlamentosu bundan başka, birliğe mensup kadın ve erkek tüm vatandaşlarına ait kültür ve eğlencelerin kendi dilleri üzerinden sunulması gerektiği'' görüşündedir.

Minority SafePack adlı avrupai halk girişimi kapsamında dokuz ayrı yasal eylemi önermekte olup, bu öneriler, Avrupa Birliği dahilindeki ulusal ve dilsel azınlıkların korunması ve kültürel ve dilsel çeşitliliğin teşviki için AB tarafından alınacak tedbirleri içermektedir. Avrupa Konseyi'nin üye devletlere karşı yapmış olduğu; küçük topluluklar için teşvik programlarını hazırlamaları, dil çeşitliliği için bir merkezin yaratılması ve azınlıklar bölgesindeki görsel-işitsel içeriklerle oluşturulan hizmet özgürlüğü gibi tavsiyeler sözkonusu girişimin azınlık haklarının korunmasına dair ileri sürdüğü bir kaç öneriyi teşkil etmektedir. MSPI için başarıyla geçekleştirilen Avrupa İmza toplama Eylemi kısa adıyla FUEN olan Avrupa Ulusları Federal Birliği tarafından koordine edilmiştir.

Avrupa Parlamento üyesi ve FUEN Başkanı Lorant Vincze konuşmasında ''Minority SafePack adlı Girişim için bu yol, uzun ve zor bir yoldu. 2013 yılındaki başlangıçtan sonra muhtemelen bir çoğunun beklediğinden daha fazlasını elde ettik. Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde iki önemli davayı kazandık. 1.123,422 geçerli imza toplamayı başardık. 11 AB üye devletinde eşik değerlerini aştık. Meselemizden karar vericileri, parlamentoları ve hükümetleri ikna ettik ve sonucunda Avrupa kadın ve erkek vatandaşların temsilcileri de, Avrupa Parlamentosu'nun değerli üyeleri meselemize dahil oldular. Şimdi seslere kulak vererek ve Avrupa'nın tüm kadın ve erkek vatandaşları için cesur bir adım atma işi Avrupa Komisyonu'nun elindedir'' ifadesini kullanmıştır.

Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu bu karar, MSPI için Avrupa Kurumları arasında yürüyeceği yolda atacağı sondan bir önceki adımdır: Avrupa Komisyonu 15.Ocak 2021 tarihinden önce, anılan girişim tarafından önerilen tedbirlere ilişikin tavrını açıklayacaktır.

Basın bildirileri