Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority SafePack adlı girişimin Avrupa Komisyonu'ndaki tanıtımı sırasında faydalı tartışmalar.

FUEN Başkanı ve  Avrupa  Parlamentosu milletvekili Lorant Vincze Avrupa Komisyonu'ndaki buluşma sonrasında organize edilen bir basın konferansı  sırasında ''Avrupa Komisyonu ile  tanıtımının yapıldığı 2013 yılından   beri Minority SafePack adlı girişimimiz  hakkında  o tarihten beri ilk kez eşit düzeyde  bir araya geliyoruz. Başkan Yardımcısı Jourava, Komiser Bayan Gabriel ve Avrupa Komisyonu yetkilileri nezdinde bu girişime karşı  gerçek bir ilgi gösterildiğine şahit olduk. Dilsel ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi ve yerli azınlık topluluklarının ve dil gruplarının korunmasına ilişkin mevcut AB politikalarının Avrupa mirasımızın mirasını güçlendirmek istediğini açıkça ortaya koymuş olduk. Önümüzdeki altı ayın gereken desteği ve kanaati beraberinde getireceğini ve Avrupa Komisyonu'nun bunun sonucunda önerilerimiz doğrultusundaki yasama tedbirlerini almaya karar vereceğini ümit etmekteyiz'' demiştir.

 ''Minority SafePack''  adlı Avrupa Halk Girişimi'nin dokuz noktasına istinad eden yasama önerileri 5.Şubat 2020 Çarşamba günü Avrupa Komisyonu'na sunulmuştur. MSPI Heyeti, Avrupa Halk Girişimleri  Sistemi Sorumlusu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı,  Değerler ve Şeffaflık Komiseri Vera Jourova ile Avrupa Birliği Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel ve de genel sekreterlik ve genel müdürlüğün bir çok temsilcisi ile bir araya gelmiştir.

FUEN Başkanı ve Avrupa milletvekili Lorant Vincze sunumunda ''Avrupa Birliği Avrupa kadın ve erkek vatandaşlarının günlük yaşamında en büyük etkiye sahip ve bu gün için hukuk devleti ile temel haklara riayet etmede açık ara en önemli garantörlerden biri olmasına karşılık, ulusal ve dilsel azınlıkların korunmasına dair AB bazında bir politikadan yoksundur. İşte biz bu boşluğu doldurabilmek için Minority SafePack adlı girişimi  başlattık'' açıklamasını yapmıştır. Adı geçen anılan boşluğun doldurulmasının neden zorunlu olduğunu dört nedenle açıklamıştır. Bunlardan  ilki Kopenhagen ikilemidir: AB üyeliğine aday ülkelerin üyeliğe kabulü esnasında yerine getirmiş olması şart olan politik kriterlerden birisi olan ulusal azınlık haklarına riayet,  üyeliğe kabul edilmiş olan ülkeler için geçerli değildir. İkincisine gelince; Komisyon AB üye ülkelerinde demokrasi ve hukuk devletine riayeti gözden geçirmekle beraber, azınlık haklarını buna karşılık şimdiye dek hiç bir zaman denetlememiştir. Üçüncü olarak; politik, ekonomik, ve sosyal güçler ve de globalleşme kendi içinde giderek artan bir asimilasyon ve dil kaybı trendine katkıda bulunmaktadır. Son neden olarak kurumsal bakış açısı diyebiliriz ki;  bu durum, kadın ve erkek vatandaşlar tarafından arzulanan yasama önerilerinin AB tarafından kabul edilmesine sebebiyet verecek tarzda  başarı sağlayan bir halk girişimine şahit olmanın sevindirici olacağı anlamındadır.

MSPI Girişimi Halk Komitesi Temsilcisi ve FUEN Fahri Başkanı Heinrich Hansen MSPI'nin tarihçesini sunmuştur. Anılan Avrupa Halk Girişimi Enstrümanı'ndan nasıl yararlanabileceğine dair  ilk müzakereler 2009 yılında başlamıştır. Jose Manuel Barroso yönetimindeki Avrupa Komisyonu'nun girişimi ise 2013 yılında tanıtılmıştır. Ancak anılan kurum daha sonra bunu kayda almayı kabullenmemiştir. Halk Komitesi'nin buna itiraz etmesinden sonra Lüksemburg'taki AB-Adalet Divanı nezdinde açılan dava süreci başlamıştır. MSPI adlı girişimin Lüksemburg'taki davayı 2017 yılında kazanmasını takiben Avrupa Komisyonu görüşmeler sonrasında 11 öneriden 9'unu kabullenmiş ve girişimin sicil kaydını sağlamıştır. 2018 yılında başarıyla son bulan imza  kampanyası sonucunda onaylanmış 1.128.385 imza toplanmış ve 11 AB üyesi ülkesinde gerekli olan ulusal eşik değerlerine ulaşılmıştır. Komisyonun MSPI'nin sicil kaydına ilişkin kararına Romanya'nın itiraz etmesini müteakip, AB Mahkemesi 2019 yılında kararını vermiştir: Adı geçenkonu hakkında  ''Alınan karar  AB çeşitliliğinin sadece AB üye ülkeleri arasında değil,  bilakis üye ülkeleri dahilinde söz konusu olduğu anlamına geldiğini ve AB'nin bu çeşitliliği korumak zorunda olduğunu  açıkça ortaya koymaktadır'' vurgusunda bulunmuştur.

MSPI'nin yasama önerileri Halk Komitesi üyelerinden  Hür Avrupa Birliği Başkanlığı üyesi, Almanya'dan Danimarkalı Anke Spoorendonk, Kärntenli Sloven ve Birleşmiş Milletler  Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, İtalya'daki Almanca ve Ladince Dillerini Konuşan Topluluktan, Güney Tireo Otonom Bölgesi Eyalet Yüzbaşısı Yardımcısı ve FUEN Başkan Yardımcı Daniel Alfreider ve Avrupa Halk Grupları Gençlik Başkanı ve İsviçreli Retproman Giuanna Beeli ile azınlık hakları uzmanı Frank de Boer tarafından sunulmuştur. Minority SafePack girişimi'nin avukatı ve FUEN Mensubu Thomas Hieber, FUEN Mensubu ve Genel Sekreteri Eva Adel Penzes, Hukuk danışmanı Roman Roblek, Siyasi Danışman Johan Häggman, Minority SafePack Siyasi Danışmanı Denes Andras Nagy ve İletişim Yönetmeni Elod Balazsi-Pal gibi isimler de  aşağıda adı yazılı olanlarla birlikte toplantıya müdahil olmuştur: FUEN Diyalog Forumu Üyesi Dora Szilagyi ve Avrupa Parlamento Milletvekili Lorant Vincze  Bürosu'ndan Istvan Virag.

 

Minority SafePack adlı girişimin sunduğu yasama önerileri

Minority SafePack Girişimi'nin amacı, ulusal ve dilsel azınlıkların haklarını teşvik etmek ve AB düzeyinde korunmalarını sağlamaktır. Anılan girişim bu nedenle AB'den elindeki mevcut enstrümanlarından istifade etmesini talep eder. AB Anlaşması azınlıklara mensup olan kişilerin haklarına riayet edilmesini bir nevi AB değeri olarak  göstermekle beraber, AB'nin ulusal vw dilsel azınlıkların korunmasına ilişkin tedbirleri  ve yasal adımları bulunmamaktadır.

Yasama önerilerinin ilk faslı, Birlik içindeki kültürel ve dilsel çeşitliliğin, üye ülkelerdeki ulusal ve dilsel azınlıklara yönelik olarak tesirli bir dil, eğitim ve kültür politikası sayesinde  korunmasını ve teşvik edilmesine ilişkin konsey tarafından yapılan tavsiyeyi teşkil etmektedir.

Dökümanın talep ettiği hususlar şunlardır:

Eğitim kurumlarında, özel öğretim planlarında  ve öğretim kitaplarında  bölgesel ya da azınlık dilleriyle yapılacak eğitimle ilgili tesirli siyasi tedbirler,

Bölgesel veya azılık dillerindeki kültürel yaşama erişim,

Azınlık dillerinde neşriyat veya yayım yapan medyanın finansmanı.

Kültürel çeşitliliğin kültür ve finansmana erişimi sayesinde teşviki.

Resmi dökümanların azınlık dillerindeki neşriyatı, bölgesel veya azınlık dillerinin kamu idarelerinde, kamu hizmetlerinde, yargıda, ticarette ve tüketicinin korunmasında kullanılmasının teşviki.

Girişim Avrupa Komisyonu'na şu önerilerde bulunur.

Üye devletlerin,  ulusal stratejilerini uygulama sürecinde azınlıkların korunmasına ilişkin  tedbirleri, aksiyon planlarını veya uyum tedbirleri manzumesini gözlem altında tutmaları,

AB ile Avrupa Konseyi arasındaki sıkı işbirliğini sağlamlaştırmaları,

Bölgesel ve azınlık dillerinin yeni, veya mevcut fonlar ve proğramlar sayesinde finanse edilmesini teşvik etmeleri,

Döküman, ulusal azınlıkların durumunun ve kültürel ve dilsel çeşitliliğin rolünün nazarı itibare alanıbilmesini teminen bir kohezyon politikasının uyumunu talep etmektedir.

Ulusal ve dilsel azınlık topluluklarının yaşadığı  iskan bölgelerinin planlama süreçlerinde ve Avrupa Yapı ve Yatırım Fonlarından yapılacak giderlerin icraatınde  özellikle dikkate alınmalarını önermektedir.

Bundan başka, yenilik ve ekonomik değişim içindeki daha mükemmel bir uyum, çok dilliliğin teşviki ve yeteneklerin arttırılmasına ve bir azınlığa mensup kişilerin istihdam yeteneğine  ilişkin kişiye özel tedbirler, fırsat eşitliği ile azınlıkların ve onların entegre olmuş teritorial stratejilerinin uygulanmasının ve de tamamlanmasının bu kapsama etkili tarzda  dahil edilmesi gibi sözkonusu toplumların lehine olacak projelerin teşvikine dair program düzenlemeleri önerilmektedir.

Anılan döküman aynı zamanda dil çeşitliliği için avrupai bir merkezin kurulmasına dair bir düzenleme getirmeleri doğrultusunda Avrupa Parlamentosu ve Konseyine bir öneri sunmaktadır. Anılan merkez, AB organlarına, kurumlarına, acentalarına ve de AB üyesi devletlere ihtisas bilgileri, AB dahilindeki dil çeşitlililğinin teşvik edilmesine, bölgesel ve azınlık dillerinin kullanılmasın teşvik ve korunmasına destek verecektir.

Yasama önerileri şu hususları talep etmektedir:

Azınlıkların, Avrupa'nın sosyal ve ekonomik gelişmesindeki katma değer hakkında avrupai çapta bir araştırma yapılması

Bir ana yurda sahip olmayan azınlıkların haklarının intibakı

Ulusal azınlıkların yaşadığı bölgelerdeki görsel-işitsel içeriğe erişim ve hizmet özgürlüğü  sağlanarak görsel-işitsel medya hizmetlerine ve içeriklerine daha mükemmel tarzdaki sınırlar ötesi ulaşımın mümkün kılınması.

Basın bildirileri