Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Præsidenten for FUEN på FN's forum om mindretalsspørgsmål i Genève: Globale og europæiske standarder er nødvendige

"Det "nationale" og det europæiske "system" til beskyttelse af mindretal, som det eksisterer i dag, har nogle punkter, der kan forbedres", sagde præsidenten for FUEN, MEP Loránt Vincze, på det 15. møde i FN's Forum om Mindretalsspørgsmål i Genève, som fandt sted fredag den 2. december 2022.

Vincze blev inviteret af den særlige rapportør om mindretalsspørgsmål, Fernand de Varennes, til verdens øverste forum for mindretal og forklarede, at krigens tragedie og rædsler i Europa i 1990'erne førte til en erkendelse af behovet for en juridisk og politisk ramme til beskyttelse af mindretals rettigheder. Dette førte til vedtagelsen af Europarådets europæiske charter om regionale sprog eller mindretalssprog og rammekonventionen til beskyttelse af nationale mindretal. Den bidrog også til, at EU inddrog beskyttelse og respekt for mindretal i Københavnskriterierne for tiltrædelse.

"I de efterfølgende årtier er den internationale interesse for mindretallenes situation imidlertid faldet støt på grund af den fejlagtige opfattelse, at spørgsmålet om mindretalsrettigheder er politisk følsomt eller bedst behandles på nationalt plan", understregede han og tilføjede, at han var overbevist om, at mindretalsrettigheder ikke udelukkende er et nationalt anliggende.

Han mener, at EU bør bekræfte dette princip i lyset af tiltrædelsesperspektivet for landene på Vestbalkan, Ukraine, Moldova og Georgien for at opnå meningsfulde resultater med hensyn til sikkerhed, gode interetniske forbindelser, fredelig forsoning, menneskerettigheder og kulturel mangfoldighed. Præsidenten for FUEN sagde, at denne geopolitiske tilgang er særlig relevant i dag.

På forummet i forbindelse med 30-årsdagen for FN's erklæring om mindretals rettigheder udtrykte FUEN præsidenten sin fulde støtte til FN og dets institutioner for at fortsætte kampen for bedre anerkendelse, beskyttelse og fremme af mindretals rettigheder. Han mindede om, at FUEN på sin kongres i Berlin i begyndelsen af oktober vedtog en resolution, der fremhævede betydningen af FN-erklæringen og de prioriteter, der blev formuleret på FN's generalforsamling i september.

Han understregede også, at FN's særlige rapportør om mindretalsspørgsmål har en meget vigtig rolle at spille, og sagde, at han mente, at Fernand de Varennes' arbejde havde ført til den vigtige erklæring om mindretal, som FN vedtog i New York sidste efterår. "Jeg er enig i den særlige rapportørs konklusion om, at FN kan være mere effektiv i beskyttelsen af mindretal ved at fokusere på regionale særtræk, herunder gennem bedre partnerskaber og øget synergi med mellemstatslige og/eller tværnationale organisationer på regionalt plan, såsom Europarådet og EU", sagde Loránt Vincze.

Da EU-institutionerne hidtil ikke har reageret på eller rapporteret om dette spørgsmål, foreslog han i sin egenskab som medlem af Europa-Parlamentet en debat om FN-erklæringen på Europa-Parlamentets plenarmøde fra den 12.-15. december i år.

Som ordfører for Europa-Parlamentet om det interinstitutionelle samarbejde mellem EU og Europarådet vil han i sit udkast til betænkning påpege behovet for et tæt samarbejde mellem institutionerne også inden for mindretalsbeskyttelse, oplyste Vincze.

Han konkluderede, at der er behov for globale og EU-standarder for beskyttelse af rettighederne for personer, der tilhører mindretal, for at opnå et tilfredsstillende beskyttelsesniveau for mindretal. Desuden sagde han, at det var af største vigtighed i EU, at respekten for rettighederne for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige mindretal, indgik i den årlige cyklus for overvågning af retsstatsprincippet.

Pressemeddelelser