Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN KONGRES 2015

INDLEDNING

FUEN-kongressen i Komotini/Gümülcine/Κομοτηνή, Grækenland, blev afholdt af de tre organisationer for vesttrakiske tyrkere - Federation of Western Thrace Turks in Europe (ABTTF), Western Thrace Minority University Graduates Association (BTAYTD) og Friendship, Equality, Peace (FEP) Party. Kongressen blev organiseret under FUEN fra 13.-17. maj 2015 og havde deltagelse af i alt over 150 gæster fra 20 lande, der repræsenterede mere end 30 mindretal.

Hovedpunkterne på kongressen var situationen i Europa, mindretalssituationen i Grækenland, især situationen for vesttrakiske tyrkere, situationen i Ukraine og samarbejdet mellem mindretalsorganisationer på europæisk plan.

Vi vil gerne give et overblik over de vigtigste emner fra kongressen, og dele de mange smukke indtryk. Hvis du har indslag fra medierne, fotos eller noterede minder – så send dem endelig til os!

Vi vil gerne takke alle deltagere og gæster; det var en fantastisk oplevelse med jer.

 

BILLEDER OG VIDEOER

Få det bedste indtryk af kongressen på vores Flickr-side. God fornøjelse!

For at åbne videoen klik her.

DEN OFICIELLE ÅBNING

 

FUEN-kongressen 2015 blev åbnet af Præsidenten for FUEN Hans Heinrich Hansen. I sin tale talte han om den aktuelle situation for de autoktone mindretal i Europa. Dette er igen kommet på den politiske dagsorden med den vest-østlige konflikt i Ukraine.

Præsidenten talte om det faktum, at Grækenland ikke officielt anerkender tyrkerne i Vesttrakien som et "tyrkisk", dvs. nationalt mindretal, men som et "muslimsk" og dermed religiøst mindretal.
Hansen: "I øjeblikket er alle muslimer mistænkeliggjort og stigmatiseret i hele verden, fordi enkeltpersoner og grupper optræder fanatisk og bestialsk. Dette er diskriminerende over for en hel religion. Vi er glade for, at vi fik og får lov til at lære den anden, den varmhjertede, venlige, hjertelige og kærlige side af Islam at kende sammen med jer."

Ifølge Hans Heinrich Hansen mangler Grækenland simpelthen respekt for anderledeshed. "Kun en nation, der beskytter identiteter og integrerer dem i sit styre, kan få succes på globalt plan på lang sigt. Og kun nationer, der beskytter mangfoldigheden inden for deres grænser, kan fredeligt leve sammen med andre nationer."

FUEN-præsidenten vil sammen med medlemmer af Minority SafePack Citizens Committee gerne danne et rådgivende udvalg, der skal fungere som en tænketank, som skal udvide FUEN's perspektiv og vejlede i forhold til den politiske omsætning. En første konference med dette sigte vil blive afholdt i Belgien til efteråret.

Hans Heinrich Hansen forklarede, at FUEN nu er en fast adresse i mindretalsspolitikken. Ved mindearrangementet i Berlin i anledning af 60-årsdagen for Bonn-København-erklæringerne, udtrykte Tysklands udenrigsminister Frank Walter Steinmeier dette meget klart, da han sagde: "Vi vil også bruge jeres ekspertise i vores udenrigspolitik!".

I Komitini gentog Hans Heinrich Hansen sit forslag om at oprette et "kontaktudvalg i Europa-Parlamentet", for sådan at samle mindretallenes spørgsmål og interesser i forhold til EU.

Ahmet Mete, formand for det tyrkiske mindretalsråd i Vestthrakien og valgt Mufti i Xanthi, bød deltagerne i kongressen velkommen. Han talte om det tyrkiske mindretals bestræbelser på at kræve deres rettigheder og blive behandlet ligeværdigt af den græske stat.
Ifølge Mete er det største problem, at mindretallet ikke selv må vælge sine Muftier, men at staten udpeger dem. Ahmet Mete erklærede udtrykkeligt, at det tyrkiske mindretal gerne vil forblive i Vestthrakien og gerne vil have en demokratisk dialog med den græske stat. Han takkede deltagerne for at komme til Komotini, da de vesttrakiske tyrkere har brug for dette venskab.


Der blev fremsat hilsner af Mustafa Katrançı, viceguvernør for regionen Østmakedonien og Thrakien, Sibel Mustafaoğlu, viceborgmester i byen Komotini, Renate Schnack, mindretalsrepræsentant for Slesvig-Holstens premierminister, samt Ali Rıza Akıncı, tyrkisk generalkonsul i Komotini, bød velkommen.

Åbningstale ved Præsident Hans Heinrich Hansen

Hilsen Renate Schnack

 

POLITISK REPRÆSENTATION AF NATIONALE MINDRETAL I EUROPA

Mindretal er en del af samfundet. Vi søger samarbejde med flertallet og med stater og regeringer. FUEN kunne være en platform til at fremme dette samarbejde. Politikere fra forskellige stater i Europa og fra Europa-Parlamentet fremlagde deres synspunkter om, hvordan man bedst repræsenterer mindretallenes interesser i de politiske processer. Mødet blev ledet af FUEN's næstformand Loránt Vincze.

Hunor Kelemen (RMDSZ, ungarer fra Rumænien) henviste til en stagnation i gennemførelsen af mindretalsrettigheder i Østeuropa. Det er vanskeligt for det ungarske mindretal at opnå yderligere autonomi, da det betragtes som en trussel af staten.

Herbert Dorfmann (medlem af Europa-Parlamentet fra Sydtyrol) talte om Sydtyrols fredelige vej til selvstyre, som har forvandlet denne provins fra den fattigste til den rigeste region i Italien. "Et stærkt civilsamfund fører også til en styrkelse af økonomien." Med hensyn til Vestthrakien sagde han: "Det bør også være i Grækenlands interesse."

Mustafa Ali Cavus (FEP-partiet, Vestthrakien) rapporterede om den 3 % procents grænse, der gjorde det vanskeligt for sit parti at komme ind i det græske parlament. Staten nægter at tage hensyn til mindretallets interesser. Csaba Sógor (RMDSZ, ungarsk MEP fra Rumænien) sagde, at uden NGO'er som FUEN ville der ikke blive gjort fremskridt i mindretalsspørgsmål på europæisk plan. 52 % af medlemmerne af Europa-Parlamentet er nye, og derfor skal mindretalslobbyen styrkes. Dorfmann understregede, at mindretalsspørgsmål skal drøftes med de store politiske partier.

Alle talere var enige om, at solidaritet og tillid er afgørende, og at de europæiske institutioner før eller siden vil anerkende mindretallenes betydning. Vi har lang vej igen, for beskyttelse af mindretal kræver mod i flertallet.

 

DET TYRKISKE MINDRETAL I DET VESTLIGE THRAKIEN

 

I Grækenland, der er medlem af EU, kæmper mindretallene, først og fremmest det tyrkiske mindretal i Vestthrakien, for lige rettigheder og anerkendelse. I 1923 blev de 150.000 tyrkere garanteret deres mindretalsrettigheder i Lausanne-fredstraktaten mellem Grækenland og Tyrkiet, og regionen blev tildelt Grækenland. Grækenland anerkender dog ikke officielt vesttrakiske tyrkere som et "tyrkisk" mindretal, men kun som et "muslimsk" mindretal. Trods tre domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Grækenland i 2008 er problemet endnu ikke blevet løst. Desuden blev autonomien på uddannelsesområdet og i religiøse anliggender, som var reguleret ved traktat, frataget de vesttrakiske tyrkere efter afslutningen af militærjuntaen og overgangen til demokrati i 1974, og den er stadig ikke blevet tilbageleveret.

To af kongressens møder var dedikeret til situationen for det tyrkiske mindretal i Vestthrakien. På det første møde, som blev ledet af FUEN's næstformand Dieter Paul Küssner, blev den aktuelle situation gennemgået fra forskellige vinkler. Specifikke spørgsmål om uddannelse og skoler (Pervin Hayrullah), om religionsfrihed (assistent Prof. Dr. Ali Hüseyinoğlu), om problemet med tilbagekaldelse af græsk statsborgerskab i henhold til den tidligere artikel 19 i den græske statsborgerskabslov og genindførelse af det (Halil Mustafa) samt om den økonomiske situation i Vestthrakien (Onur Mustafa Ahmet, MA) blev behandlet særskilt. Kongressens deltagere fik således mulighed for at få et indgående indblik i mindretalssituationen i denne region i Grækenland.

I det andet møde, der blev modereret af FUEN's næstformand Halit Habip Oğlu, blev der præsenteret perspektiver fra udenforstående - såsom menneskerettighedsekspert Willy Fautré, der har skrevet en rapport om mindretallet af vesttrakiske tyrkere, formanden for Youth of European Ethnic Groups Matic Germovšek Ž.., der præsenterede den nye hvidbog fra YEN om mindretalsrettigheder, og to eksperter fra regionen: Assoc. professor Dr. Konstantinos Tsitselikis fra universitetet i Makedonien og forfatter Hercules Millas, der tilhører det græske mindretal i Istanbul. Konklusionen var, at vi har brug for tillid og en reel dialog mellem det tyrkiske mindretal og den græske stat. De vedvarende spændinger mellem Tyrkiet og Grækenland i det sidste århundrede har haft en negativ indvirkning på mindretallene. Som FUEN er vi klar til at spille en mæglerrolle med henblik på at opbygge en dialogmekanisme mellem staten og mindretallet.

 

SITUATIONEN I UKRAINE

 

Diskussionen om situationen i Ukraine bragte regeringens kommissær for mindretal i Ukraine Gennadij Drusenko sammen med repræsentanter for mindretal i Ukraine - Laslo Vasyl Brenzovych (ungarer) og Anatolii Fietiesku (moldover) - på podiet. FUEN's næstformand Olga Martens var ordstyrer.

Gennadij Drusenko forsøgte at forklare de dybere årsager til konflikten. De tidligere skillelinjer i Ukraine, f.eks. mellem den ukrainsk- og russisktalende befolkning eller mellem katolikker og ortodokse kristne, var blevet ophævet af Maidan og krigen i øst. I dag er der en anden skillelinje: I øst er "Putin et idol, og Sovjetunionen er modellen", mens ingen i den vestlige del af landet forherliger statsmagten. Drusenko forklarede nostalgien efter Sovjetunionen i de udbrydende områder med økonomiske årsager: I Sovjetunionen var Krim og Donbass blevet finansielt støttet af Moskva, sagde han. "Minearbejderne tjente mere, end deres kul kostede, nemlig lige så meget som Moskva sendte dem." Da markedsøkonomien blev indført, og lønningerne blev "mere rimelige", dvs. faldt, havde den overbevisning slået rod, at de var bedre stillet uden Ukraine, sagde han.

Brenzovych beklagede, at Ukraine ikke er en retsstat; situationen i øst og syd har ændret sig meget, og de administrative reformer skal også tage hensyn til mindretallene. Fietiesku bemærkede, at selv om der findes en progressiv lovgivning i Ukraine, er gennemførelsen af lovene problematisk.

Anden del af mødet var dedikeret til FUEN's rolle. Indtil videre har FUEN ikke været involveret i konfliktløsning i Ukraine. Men som en europæisk organisation, der ikke er begrænset til Vesteuropa, og som også har en betydelig medlemsskare uden for EU, kan den være en effektiv platform til at drøfte problemer i disse lande. Der blev lanceret en ide om at organisere en række møder i mindretallenes hus i Flensborg mellem repræsentanter for organisationer fra Ukraine og Rusland. Repræsentanter for russiske og ukrainske ngo'er støttede idéen om at udnytte FUEN's uudnyttede potentiale som en uafhængig ekspert- og dialogplatform.

 

DORUM FOR DIALOG OM MINDRETAL

Dialogforummet for mindretal på kongressen – et møde med FUEN-næstformand Loránt Vincze som ordstyrer - havde til formål, at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører på europæisk plan inden for mindretal og sprogsamfund. Sammen med den tværpolitiske gruppe om mindretal i Europa-Parlamentet (formanden for den tværpolitiske gruppe om mindretal, Nils Torvalds, MEP, holdt en hovedtale i Komotini) har FUEN til hensigt at samarbejde med andre førende NGO'er som NPLD, UNPO og MIDAS, med forskningsinstitutioner som Mercator, EURAC og ECMI og med tænketanke som MAGMA.

Efter Europa-Kommissionens afvisning af Minority SafePack-initiativet ønsker vi at gå videre; vi ønsker at presse de europæiske institutioner til at gøre en indsats for mindretal og små sprog. FUEN vil nedsætte et rådgivende udvalg, der mødes i Belgien i efteråret 2015. Det har sit grundlag i Borgerudvalget for initiativet Minority SafePack. Det rådgivende udvalg skal fungere som en tænketank, der skal udvide FUEN's perspektiv og give vejledning om gennemførelsen af politikken.

EU bør ikke kun være en økonomisk union, men også en union af fælles værdier og mindretalsrettigheder. Den samlede styrke af de forskellige organisationer, der er inviteret til og som deltager i Minorities Dialogue Forum, dækker hele Europa. Nu er et godt tidspunkt at etablere et tæt netværk af partnere. Vi har brug for, at alle kræfter arbejder sammen på forskellige niveauer og skaber opmærksomhed om mindretalsrettigheder. I øjeblikket bevæger Kommissionen sig væk fra sin selvudtalte respekt for den sproglige mangfoldighed. Den ønsker stadig ikke at beskæftige sig med mindretalsrettigheder. For Nils Torvalds, medlem af Europa-Parlamentet, er der fare for, at Europa som vogter af menneskerettigheder og demokrati er ved at miste sin moralske kapital i verden. Europa optræder rundt om i verden og siger, hvordan tingene skal gøres, men vil omverdenen stadig lytte, hvis Europa ikke overholder de forpligtelser, det selv har indgået?

 

 

OP- OG NEDTUR: FRA FLENSBORG TIL KOMOTINI - ET ÅR MED MINDRETALSBESKYTTELSE I EUROPA

FUEN-organisationerne fik mulighed for at give en kort præsentation om udviklingen og nyhederne i deres mindretal siden 2014. På dette møde, som blev styret af FUEN's vicepræsident Bernhard Ziesch, blev der givet rapporter om det makedonske mindretal i Grækenland samt om tyrkerne på Rhodos, Kos og Dodekaneserne. Deltagerne hørte også rapporter fra de tyske sintier og romaer, det tyske mindretalsråd, mindretallene i Ungarn, ungarerne i Rumænien, karatjaj-balkanerne i Rusland, vestfrieserne i Nederlandene og bretonerne i Frankrig.

FUEN DELEGERETFORSAMLINGEN

 

 

Det officielle program for FUENs 60. kongres i Komotini sluttede med delegeretmødet. Mødet i FUEN's højeste organ - der blev styret af vicepræsident Bernhard Ziesch og både forberedt og koordineret af juridisk rådgiver Frank de Boer - havde deltagelse af 30 stemmeberettigede organisationer med deres delegationer.

Præsident Hans Heinrich Hansen opsummerede sammen med sine præsidiekolleger FUEN's aktiviteter. Hans Heinrich Hansen tegnede en positiv status på arbejdet. Med videreførelsen af vores Minority SafePack-Initiative, åbningen af kontoret for Mindretallenes Hus, lobbyarbejdet på europæisk plan og en række politiske topmøder bringer vi FUEN og de europæiske mindretal på den rigtige kurs.

FUEN har skabt de nødvendige rammer for dette. Under ledelse af den 39-årige generalsekretær Susann Schenk er det i de seneste måneder lykkedes os at få FUEN ud af de røde tal og at give FUEN en positiv balance for de kommende år.

Der er allerede bekræftet højt profilerede arrangementer for 2015/2016. For eksempel vil det tysktalende samfund i Belgien være vært for det nye FUEN Advisory Board i september 2015, FUEN-kongressen vil blive afholdt i maj 2016 i den europæiske kulturhovedstad Wrocław, og de politiske beslutningstagere i de europæiske regioner vil blive inviteret til EUROPEADA i juni 2016 af guvernøren i Sydtyrol. På den måde vil vi skridt for skridt etablere os som et forum for europæiske mindretal, sagde Hansen selvsikkert.

Hilsen næstformand Martha Stocker

Hilsen fra Forbundsrepublikken Tysklands kommissær for mindretal Hartmut Koschyk

Delegeretforsamlingen vedtog kongresresolutionen med det vigtigste krav om et kontaktudvalg i EU. De delegerede noterede sig med tilfredshed, at det var lykkedes FUEN's ledelse at skabe de nødvendige betingelser for åbningen af FUEN's repræsentationskontor i Bruxelles.

FUEN Hauptresolution

FUEN Hauptresolution (russisch)

 

Som et resultat af kongressen blev resolutionen om situationen i Grækenland og om situationen for tyrkerne i Vestthrakien vedtaget. Derudover blev der vedtaget tre andre resolutioner: af ungarerne i Rumænien og Slovakiet, af den økumeniske føderation i Konstantinopel og af det aromanske mindretal i Rumænien.

FUEN Resolution über Griechenland

FUEN Resolution über Griechenland (russisch)

 

Resolution der türkischen Minderheit von Westthrakien

Resolution der türkischen Minderheit von Westthrakien (russisch)

 

Resolution der Ökumenischen Föderation der Konstantinopler

Resolution der Ökumenischen Föderation der Konstantinopler (russisch)

 

Resolution der Demokratischen Allianz der Ungarn in Rumänien (RMDSZ) & Partei der ungarischen Minderheit (MKP)

Resolution der Demokratischen Allianz der Ungarn in Rumänien (RMDSZ) & Partei der ungarischen Minderheit (MKP) (russisch)

 

Resolution der aromunischen Minderheit in Rumänien

Resolution der aromunischen Minderheit in Rumänien (russisch)

 

 

Den makedonske sammenslutning "Illinden" fra Albanien, Ukraines nationalitetsforsamling, en paraplyorganisation for mere end 50 minoriteter og etniske grupper, og moldoverne fra Ukraine blev optaget i FUEN-familien.

Der blev også holdt præsentationer vedrørende FUEN-kongressen i 2016 i Wrocław, Polen, samt om kongressen i 2017, der skal afholdes i Cluj/Cluj/Koloszvár, Rumænien.

Hans Heinrich Hansen takkede sine engagerede præsidiumskolleger Martha Stocker, Olga Martens, Lorant Vinzce, Bernhard Ziesch, Halit Habip Oğlu, Dieter Paul Küssner og Matic Germovšek Ž., medlemsorganisationerne, FUEN-holdet og alle støtterne for deres støtte i det forløbne år.

 

FOLKENES MARKED / AFTEN I KOMOTINI / UDFLUGT TIL KIRKÖY/KIRNOS / BESØG I SEYYID ALI SULTAN TEKKE DERVISH LODGE I BÜYÜK DERBENT / AFSLUTNINGSAFTEN

Ud over de indholdsmæssige drøftelser blev det sociale samvær ikke forbigået. FUEN-kongressen begyndte med et folkenes marked. I år havde mindretallene mange specialiteter med fra deres hjemlande. Det var en spændende aften.

Torsdag aften arrangerede mindretallet i Komotini en aften med dans, musik og typiske specialiteter i den tyrkiske ungdomsklub i Komotinis centrum.

Fredag aften var der en udflugt til den tyrkiske landsby Kırköy/Kirnos, som ligger på sletten syd for Xanthi. Hele landsbyen bød deltagerne velkommen og viste gæstfrihed. Der var musik, opvisning i tyrkisk oliebrydning, folkedans og en udstilling.

Efter delegeretmødet lørdag havde deltagerne mulighed for at besøge Seyyid Ali Sultan Tekke i Evros i bjergene ikke langt fra Tyrkiet og Bulgarien. Dette er et helligt sted for Seyyid Ali Sultan, en dervish, som bragte tyrkisk og islam til denne region i det 14. århundrede.

Kongressen i 2015 sluttede med en middag på Chris & Eve Hotel.

 

KONGRESTEAMET

FUEN-kongressen 2015 i Komotini blev ledet af Éva Pénzes og Roxana Nelamischkis. De blev støttet af Pervin Hayrullah, Onur Mustafa Ahmet samt Kurtuluş Engin Soyyılmaz, Fatma Ahmetcik, Frank de Boer, Madlenka Kowar og Nehle Mommsen.

 

Pressemeddelelser