Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Loránt Vincze på Europarådets konference: De forhåbninger, der var forbundet med rammekonventionen og sprogcharteret, er endnu ikke blevet indfriet

"Vi har brug for en ny generation af instrumenter til beskyttelse af mindretalsrettigheder. Dette bør være på Europarådets dagsorden så hurtigt som muligt, og det bør omhandle individuelle og samfundsmæssige rettigheder snarere end statslige interesser samt fremme best practice på dette område, hvilket også omfatter vellykkede autonomiordninger i Europa", udtalte præsidenten for FUEN, MEP Loránt Vincze, på den afsluttende konference for det ungarske formandskab for Europarådet i Strasbourg, tirsdag den 19. oktober 2021.
I sin tale på konferencen med titlen "Nationale mindretals identitet i forskellige samfund: europæiske perspektiver" påpegede Vincze, at ud over udarbejdelsen og gennemførelsen af menneskerettighedschartret, var oprettelsen af rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal, og chartret om regionale sprog eller mindretalssprog, Europarådets største resultater, da disse instrumenter har den største virkning i Europa.


Han tilføjede, at det var krigen og den store menneskelige tragedie i det tidligere Jugoslavien, der fik de europæiske lande til at indse, at "spørgsmål om nationale mindretal og opfyldelsen af internationale aftaler om mindretalsrettigheder er et legitimt internationalt spørgsmål, og ikke blot et internt anliggende for en bestemt stat".
"Desværre har der siden slutningen af 1990'erne været en stagnation i forhold til standarderne for mindretalsrettigheder. (...) I dag begår EU den samme fejl: Den "stadig tættere" politiske Union, kombineret med påstanden om, at være et flagskib for værdier og et godt eksempel i verden, ignorerer bevidst udviklingen af en fælles standard for nationale og sproglige mindretal", forklarede præsidenten for FUEN. "I dag opfattes det almindeligvis som om, at dét at et overvældende flertal af EU's og Europarådets medlemsstater har ratificeret rammekonventionen, er et bevis på, at mindretalsspørgsmålet i Europa én gang for alle er blevet løst.


FUEN-præsidenten påpege, at de forhåbninger, der var forbundet med rammekonventionen og sprogcharteret, endnu ikke er blevet indfriet, og fremlagde nogle forslag til forbedringer. Derfor bør de rådgivende udvalgs rolle styrkes, og der bør aktivt tages fat på de deltagende staters rapporteringstræthed; håndhævelsen af overholdelsen af de rådgivende udvalgs henstillinger bør styrkes; Europarådets og dets medlemsstaters ledelse bør udvise større ambitioner og engagement i spørgsmålet om nationale mindretals rettigheder og dets egne instrumenter; og de bør gøre en større politisk indsats for at styrke instrumenterne ved aktivt at tilskynde deres deltagende stater til at undertegne og ratificere dem.


Med hensyn til EU's rolle sagde Loránt Vincze, at EU bør tage rammekonventionen og sprogcharteret mere alvorligt og inddrage dem i sin overvågning af retsstatsprincippet, ligesom det er tilfældet med Venedigkommissionens henstillinger.
"Europarådet og Den Europæiske Union har en lang tradition for gensidig afhængighed og samarbejde. De standarder, som Europarådet har udviklet, udgør i det væsentlige kernen i EU's tiltrædelseskriterier vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper. Dette kunne også være tilfældet i forbindelse med nationale mindretal. Han afsluttede sin tale med at sige, at begge parter kun kan drage fordel af et styrket forhold.

Pressemeddelelser