Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Appel af retsafgørelsen om Minority SafePack Initiative

Mandag den 23. januar 2023 indgav Borgerkomitéen for Minority SafePack Initiative en appel til Den Europæiske Unions Domstol i forbindelse med den annullationssag, som MSPI har anlagt mod Europa Kommissionen. Borgerkomitéen og FUEN's præsidium besluttede enstemmigt at tage dette skridt.

"Vi er sikre på, at Domstolen vil omstøde Rettens afgørelse fra november sidste år, som ikke er i overensstemmelse med dens tidligere afgørelser om europæiske borgerinitiativer. Efter vores opfattelse er afgørelsen behæftet med flere proceduremæssige og materielle mangler. Vores advokat, Thomas Hieber, har oplistet disse i en 25-siders udtalelse. I rettens begrundelse fik vi ikke et tilfredsstillende svar på alle vores spørgsmål og argumenter, og påstanden om, at EU allerede har gjort alt for at beskytte mindretalssprog og -kulturer, som det er fastsat i MSPI, er juridisk uholdbar", sagde Loránt Vincze, medlem af Europa Parlamentet og præsident for FUEN.

Som et eksempel på institutionel skævhed nævner retten det faktum, at repræsentanter for Europa-Kommissionen mødtes med repræsentanter for et andet europæisk borgerinitiativ kaldet "End the Cage Age" hele syv gange - og kun én gang med repræsentanter for MSPI, hvilket er et minimumskrav i henhold til vedtægterne. Desuden henviser domstolens afgørelse til Europarådets institutioner og retlige instrumenter, som EU ikke er part i, og som ikke er blevet ratificeret af flere EU-medlemsstater.

"Vi beklager, at retten uden overvejelse har overtaget Europa Kommissionens holdning, selv om den på flere punkter er faktuelt forkert. Vi vil tage retlige skridt, vi vil bruge alle de midler, vi har til rådighed, og det skylder vi de mere end 50 millioner EU-borgere, som taler et mindretalssprog. Det er allerede lykkedes os at øge bevidstheden om de autoktone mindretals problemer, men vi vil ikke give op, før vi har gennemført konkrete foranstaltninger", understregede Loránt Vincze.

Den 9. november 2022 afsagde EU-Domstolen en skelsættende dom om sagen. Det Luxembourg-baserede panel omstødte ikke Europa Kommissionens beslutning fra januar 2021 om ikke at foreslå lovgivning om forslagene til en pakke om beskyttelse af mindretal, som havde fået over en million underskrifter. Ifølge Domstolen er "de foranstaltninger, som Den Europæiske Union allerede har truffet for at fremhæve betydningen af regionale sprog eller mindretalssprog og for at fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed, tilstrækkelige til at nå målene for dette initiativ".

Det forventes, at EU-Domstolen vil træffe afgørelse i sagen inden for to år.

Baggrund

Der er ca. 50 millioner mennesker i EU, som tilhører oprindelige nationale mindretal eller taler mindretalssprog. Minority SafePack blev lanceret i 2013 på initiativ af FUEN, RMDSZ, SVP og YEN og er et europæisk borgerinitiativ, der opfordrer til beskyttelse og fremme af deres sprog, kulturer og rettigheder i Europa. Det anses for at være det vigtigste initiativ for mindretalsrettigheder i de sidste 30 år.

Efter at Kommissionen i første omgang havde afvist at registrere MSPI, blev det endelig registreret efter en afgørelse fra EF-Domstolen i 2017. I en kampagne på europæisk plan, der blev koordineret af FUEN, blev der indsamlet 1 123 422 validerede støtteerklæringer, og SafePack-initiativet for mindretal blev det femte vellykkede europæiske borgerinitiativ nogensinde. Det fik også støtte fra Forbundsdagen, det ungarske parlament, det nederlandske parlaments underkammer, mange regionale parlamenter og ikke mindst Europa-Parlamentet, som vedtog en beslutning til støtte for det i december 2020. Europa-Kommissionen besluttede dog ikke at forelægge nogen retsakter på grundlag af deres forslag.

Den 24. marts 2021 indgav MSPI's borgerkomité en anmodning om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse til Retten i Den Europæiske Union. Borgerkomitéen, FUEN - koordinator for den europæiske underskriftsindsamlingskampagne - og deres juridiske repræsentanter baserede indgivelsen på en omhyggelig juridisk gennemgang af Kommissionens svar. De konkluderede, at meddelelsen var behæftet med alvorlige mangler, da Europa-Kommissionen i den tilsidesatte sin juridiske begrundelsespligt og begik åbenlyse fejlvurderinger. Ungarn indledte proceduren på vegne af MSPI, Slovakiet og Grækenland på vegne af Kommissionen.

Yderligere oplysninger på: http://minority-safepack.eu

Pressemeddelelser