Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

Medvind for mindretalsrettigheder: Europa-Parlamentet vil udvide samarbejdet med Europarådet

Gode nyheder for Europas mindretal: Europa-Parlamentet har vedtaget den mest omfattende resolution i de senere år, som også vedrører mindretalsrettigheder.

Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og det europæiske charter om regionale sprog eller mindretalssprog bør indarbejdes i EU's retsorden, lyder det i en resolution, som Loránt Vincze, præsident for FUEN og næstformand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, fremlagde på Europa-Parlamentets plenarmøde mandag den 17. april. På hans opfordring har Europa-Parlamentet for første gang udarbejdet en omfattende rapport om samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Europarådet (CoE).

Teksten, der blev vedtaget med stort flertal i tirsdags, understreger, at de juridiske instrumenter, der er udviklet og overvåges af Europarådet til beskyttelse af mindretal, i øjeblikket er de mest omfattende og juridisk bindende i verden. Den minder om, at EU betragter implementeringen af rammekonventionen som et vigtigt element i tiltrædelseskriterierne for beskyttelse af mindretal. Men han opfordrer til mere: EU skal inkludere beskyttelsen af mindretal i sin overvågning af retsstaten og de grundlæggende rettigheder i EU, dvs. det skal overvåge overholdelsen af rammekonventionen, ikke kun før tiltrædelsen, men også bagefter.

"Der er behov for et tættere samarbejde mellem Den Europæiske Union og Europarådet, og der er åbenhed og behov for det på begge sider. Da de to paneuropæiske institutioner blev etableret, havde de helt forskellige mål, men det har ændret sig med tiden, institutionerne har udviklet sig og supplerer og styrker nu hinanden, idet de begge er baseret på de fælles værdier om menneskelig værdighed, lighed og respekt for menneskerettighederne. Det er vigtigt, at beskyttelsen af mindretallenes kultur og sprog også bliver en fælles værdi, der beskyttes af juridiske foranstaltninger. Ved at vedtage denne betænkning tager vi et vigtigt skridt i den retning," sagde Loránt Vincze i sin præsentation for plenarforsamlingen.

I beretningen gentager Parlamentet sin opfordring til EU om at tiltræde rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og sprogchartret, og opfordrer til tættere juridiske forbindelser mellem EU og Europarådet inden for mindretalsrettigheder. Dokumentet understreger, at EU's troværdighed i tiltrædelsesprocessen ville blive styrket, hvis rammekonventionens standarder blev inkluderet i EU's overvågning af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder.

Generelt opfordrer rapporten til:

 • en formalisering af det konsoliderede strategiske partnerskab mellem de to institutioner
 • en revision af samarbejdsaftalen fra 2007
 • en hurtig afslutning af EU's tiltrædelsesproces til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
 • større tilpasning af EU til Europarådets konventionssystem og sikring af en mere fremtrædende rolle for Venedigkommissionens ekspertudtalelser, især i EU's udvidelsespolitik, og etablering af en interparlamentarisk delegation mellem Europa-Parlamentet og PACE.

Resolutionen blev vedtaget i plenarforsamlingen den 18. april med 494 stemmer for, 76 imod og 76 hverken for eller imod. Tidligere havde Europa-Parlamentets udvalg for konstitutionelle anliggender på sit møde den 28. februar med overvældende flertal støttet betænkningen om samarbejde mellem EU og Europarådet, uden at nogen stemte imod.

Foto: Europa-Parlamentet

Pressemeddelelser