Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Præsidenten for FUEN på FN's regionale forum: EU bør samarbejde med Europarådet om at udvikle en ramme for beskyttelse af mindretal

"Globale og regionale forsøg på at sikre nationale mindretalsrettigheder er som regel blevet iværksat, når det internationale samfund har måttet reagere på en konflikt, eller når der har været frygt for, at der kunne opstå en konflikt et eller andet sted. Det var tilfældet i Europa i 1990'erne, men der er ikke blevet iværksat større tiltag på dette område siden da", sagde præsidenten for FUEN, MEP Loránt Vincze, onsdag på det europæiske regionale forum vedrørende konfliktforebyggelse og beskyttelse af menneskerettigheder for mindretal. På grund af de gældende corona restriktioner, blev forummet, som blandt andet præsidenten for FUEN var inviteret til som ekspert, afholdt online. Arrangementet var iværksat af FN's særlige rapportør Ferndand de Varennes og Tom Lantos Institute.

Loránt Vincze påpegede, at der i Europa i dag er en generel tendens til at nedtone betydningen af spørgsmål vedrørende nationale og sproglige mindretals rettigheder, så meget som muligt - endda på et tidspunkt, hvor diskussionen om demokratiske normer og principper er i højsædet. "Man skulle tro, at vi med den årtier lange europæiske integrationsproces allerede er nået til et punkt, hvor vi ikke længere ser samfund som monokulturelle blokke, men forstår dem i deres historisk betingede mangfoldighed. Det er imidlertid en kendsgerning, at mindretal i praksis stadig behandles som afvigelser fra den normativitet, der gælder i de stater, hvor de lever. Det betyder også, at disse institutioner er meget opmærksomme på ikke at krænke medlemsstaternes nationale interesser. I den forbindelse fremhæver jeg ordet "opfattet", fordi jeg er overbevist om, at enhver stats sande egeninteresse er, at behandle alle sine borgere lige", tilføjede han.

Præsidenten for FUEN rettede følgende konkrete anbefalinger til forummet:

1. På grundlag af sine grundlæggende værdier og på grundlag af den internationalt anerkendte best practice i en række medlemsstater, samt erfaringerne med at opfylde tiltrædelseskriterierne med hensyn til respekt for mindretals rettigheder før og efter tiltrædelsen, bør Den Europæiske Union udvikle en solid fælles ramme for beskyttelse af nationale og sproglige mindretals rettigheder med fælles principper og standarder. Denne ramme bør integreres fuldt ud i overvågningen af retsstatsprincippet og ledsages af regelmæssig overvågning og udstedelse af henstillinger. Denne ramme for beskyttelse af mindretal bør anvendes som et grundlæggende referenceværktøj i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik samt i EU's tiltrædelses- og naboskabspolitik til støtte for EU's mål om at løse og forebygge konflikter, bevare freden og udvikle og konsolidere demokratiet, retsstaten og respekten for menneskerettighederne i verden.

2. Europarådets ledelse bør gøre en større politisk indsats for at fremme og styrke rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og det europæiske charter om regionale sprog eller mindretalssprog, navnlig ved regelmæssigt at henvise til de to dokumenter, aktivt tilskynde sine medlemsstater til at undertegne og ratificere dem, undersøge, hvordan overholdelsen af de to instrumenter kan forbedres, ajourføre deres rapporteringspraksis og tilskynde de deltagende stater til at anvende dem i indenlandske politiske processer, f.eks. i forbindelse med politikudformning eller udarbejdelse af lovgivning.

3. På grundlag af Europarådets resultater og erfaringer med rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og det europæiske charter om regionale sprog eller mindretalssprog bør Den Europæiske Union indlede, og indgå i et gensidigt forstærkende samarbejde med Europarådet om beskyttelse af nationale og sproglige mindretals rettigheder med henblik på at forebygge konflikter og fremme respekten for mindretals rettigheder.

4. EU bør også tage hensyn til aspekter vedrørende mindretals rettigheder, når der udarbejdes lovgivning, og være mere åben over for bidrag fra nationale og sproglige mindretal, som f.eks. det europæiske borgerinitiativ Minority SafePack;

5. EU bør udvikle en solid politik til bekæmpelse af hadefulde ytringer mod mindretalssamfund, herunder ved sportsbegivenheder, i medierne og gennem en forordning om hvordan de sociale platforme fungerer.

Pressemeddelelser